Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) river upp Länsstyrelsens beslut om dispens för markägare att få avverka sex skogar i Dalarna med den rödlistade och fridlysta orkidén knärot. Det är Naturskyddsföreningen i Dalarna och skogsgruppen i Stjärnsund som har överklagat sex dispenser. Markägarna skulle få avverka trots att orkidén knärot är skyddad enligt § 8 i artskyddsförordningen.

Knärot (Goodyera repens). ”Pågående markanvändning” är inte längre ett skäl för Länsstyrelsen att ge dispens till markägare så att de kan avverka där den växer. Foto: K Bäck

Philipp Weiss från Stjärnsunds Skogsgrupp och Nils Hydén- juridiskt kunnig, artexpert och ideellt engagerad för skog har skrivit överklagandena åt Naturskyddsföreningen.  ”En stor seger för utrotningshotade arter och deras livsmiljö”, skriver Stjärnsunds skogsgrupp på sin Facebooksida. Nils Hydén kommenterar:

-Domstolen säger att pågående markanvändning inte längre utgör ett skäl för att medge dispens! Istället ska artskyddsdispenser grundas på skyddsbehovet av den aktuella fridlysta arten. För naturskogar med höga naturvärden är de sex nya domarna en avgörande och utomordentligt viktig förändring och innebär en helt ny rättspraxis för hela landet. Den får också avgörande betydelse för alla länsstyrelsers fortsatta arbeten med artskyddsdispenser som nu måste utgå från nya utgångspunkter.

”Dispenserna felaktiga” enligt MÖD

Dispenserna var felaktiga, vilket Mark- och miljööverdomstolen slår fast i sitt domslut. Enligt dispensen skulle markägarna ta hänsyn till knärot på 10% av marken där orkidén växer. Men dessa områden är för små för att arten ska kunna finnas kvar i området på lång sikt. Praxis sedan 2017 har varit att Länsstyrelsen har gett dispens för avverkningar. Detta trots att beslutade hänsynsområden har varit för små för att upprätthålla artens bevarandestatus. Hänsyn har tagits till skogsägarna, som inte ska drabbas av en oproportionerlig inskränkning i sin äganderätt, genom att skogsbruket ”avsevärt skulle försvåras”. Nu har alltså MÖD ändrat förfarandesättet. Den så kallade Bombmurkledomen (MÖD 2017:7) ska med den nya rättsutvecklingen om ersättningsfrågor vid artskydd inte längre tillämpas, utan skrotas.

Källa: Naturskyddsföreningen

Läs även tidigare artiklar där markägare har fått dispens för att avverka skog med fridlysta arter:

Markägare fick dispens för att avverka skog med fridlysta arter

Trollskog som var räddad nu hotad igen- markägare kan få dispens

Södra söker dispens för att få avverka värdefull knärotslokal i Småland

FSC certifierade Södra söker dispens för att få avverka skog med 1200 fridlysta knärot