Trolldruvemätaren lever i gamla barrskogar och ibland i lundar med gråal och den lägger sina ägg under trolldruvans blad. Skogen måste vara så luckig att fjärilen kan flyga i solljus bland växterna på marken. Den svenska rödlistan för hotade arter klassar trolldruvemätare som starkt hotad art, EN – endangered. Foto: Nils Hydén

Mark- och miljödomstolen stoppar planerade avverkningar i två kalkbarrskogar i Östersunds kommun där den rödlistade fjärilen trolldruvemätare (EN) lever. Detta efter att Naturskyddsföreningen i Jämtland-Härjedalen har överklagat avverkningsanmälningarna. Det är första gången som en Mark- och miljödomstol tillfälligt förbjuder avverkning i naturskogar baserat på en art som är rödlistad och inte fridlyst. 

Gällande den ena skogen återförvisar Mark- och miljödomstolen ärendet till Skogsstyrelsen för ny handläggning. I den andra skogen förbjuder domstolen skogsbruksåtgärder tills dess att Skogsstyrelsen utrett ärendet igen och beslutat annat. Beslutet gäller omedelbart även om domen överklagas. I en tredje skog drog skogsägaren tillbaka sin anmälan. 

Nils Hydén, artexpert och juridiskt kunnig säger att det här är första gången i svensk miljörättslig historia som en domstol stoppar avverkning baserat enbart på en rödlistad art- och inte på en som är fridlyst. Fram till nu har domstolarna stoppat avverkningar så gott som uteslutande med hänvisning till de arter som är fridlysta även om rödlistade arter har nämnts lite i förbigående. 

– Domen säger med andra ord att artskydd kan gå längre än enbart till de arter som är förtecknade i Artskyddsförordningens båda bilagor.  Domstolen argumenterar utifrån vad hänsynsreglerna i 2 kap. Miljöbalken säger och nämner inte Artskyddsförordningen alls. Detta är centralt och precis som jag argumenterade i överklagandena. Faktum är att det finns flera rödlistade arter som minskar betydligt mer än de som är fridlysta och därför löper avsevärt större risk att verkligen utrotas från landet!

En viktig signal från domstolarna

Domen är inte praxisbildande men ändå en utomordentligt viktig signal från miljödomstolarna, enligt Nils Hydén.

-Den rättsutveckling som sker nu är av avgörande betydelse för skyddet av den hotade och i övrigt minskande biologiska mångfalden i landets kvarvarande kontinuitetsskogar. Och det är inte säkert att detta är slutet på den rättsliga utvecklingen. Det är självklart att såväl Skogsstyrelsen som skogsindustrin skälver av ilska av den! Men vi är med i EU och så gott som allt som har med artskydd att göra bygger på europeisk lagstiftning och domar från EU-domstolen. Det kanske därför är bäst att skogsbruket och skogspolitiken börjar ställa om istället för att backa in i framtiden!

Läs tidigare artiklar om trolldruvemätaren:

Skydda Skogens kalender: Trolldruvemätare

SCA avverkade skyddsvärd kalkbarrskog trots kännedom om starkt hotad art

”Vi protesterar mot SCA:s avverkningar av höga naturvärden”