”Janolof Hermansson på Ludvika kommuns mark- och planeringsenhet har lämnat in en skrivelse till Länsstyrelsen Dalarna med en begäran om att tre nya naturreservat bildas. Det handlar enligt Hermansson om tre akut hotade områden med mycket höga naturvärden.”

Läs mer här