Förra vintern avverkade Sveaskog ända ned till vattnenskyddsområde i Hjälmaren och lämnade en undermålig kantzon. Ett av många exempel. Foto: Michael Lander

En tredjedel av strandlinjerna vid vatten i skogen saknar kantzoner med kvarlämnade träd, enligt ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen. Det finns tyvärr inget lagkrav på hur stor yta en markägare ska lämna orörd vid ett vattendrag när de avverkar. Det finns bara rekommendationer.

Att lämna kvar kantzoner med träd utmed hav, sjöar och vattendrag är en del i Skogsstyrelsens arbete med ” målbilder för god miljöhänsyn”, enligt Pressmeddelandet. Syftet med kantzoner är för att bevara vattenkvalitet och vattnets biologiska värden. Statistiken som Skogsstyrelsen har tagit fram kommer från avverkning vid strandlinjerna under avverkningssäsongerna 2016/17 – 2018/19. Andel av sträckan strandlinje som helt saknar kantzon var 31procent och medelbredden på kantzonerna lämnad mot vatten var 11 meter.

Elisabet Andersson, ekolog på Skogsstyrelsen säger i pressmeddelandet att Skogsstyrelsen har en vision om att allt vatten i skogslandskapet ska ha funktionella kantzoner på sikt.

-Om en tredjedel nu helt saknar kantzon så finns det uppenbart jobb att göra.

Forskning bevisar att kantzoner är nödvändiga

Att markägare lämnar kvar kantzoner vid vattendrag när de avverkar är nödvändigt för biologisk mångfald och för kolinlagring. Det har flera studier visat och det har varit känt länge. I en rapport från SLU visar forskare att kantzoner behöver vara minst 30 meter för att bevara bland annat fåglar och mossor. Rapporten är en genomgång av ett tiotal vetenskapliga studier av kantzoners effekter på biologisk mångfald och enligt studierna är det viktigt att kantzonerna är tillräckligt breda. Ju bredare desto fler arter, minst 30 meter från vattendragen. Kantzoner som bara är 10 meter breda anser forksarna inte vara tillräckligt för att bevara landsnäckor och mossor. De rekommenderar också att markägare bara avverkar på en sida om ett vattendrag i taget. Det finns även studier från Finland som skriver att inte ens 30 meter räcker för att skydda mikroklimat vid små vattendrag.

Skydda Skogen underkänner Skogsstyrelsens mål gällande kantzoner

Skydda Skogen har tidigare i år underkänt Skogsstyrelsens utredning ”Gröna steg för Levande skogar”. Gröna steg ska motivera markägare att göra åtgärder i skogen för att uppnå miljökavlitetsmålet Levande Skogar. Ett allmänt mål i utredningen är att andelen vattendrag där kantzon lämnas vid föryngringsavverkning ska öka till 2025. Men Skydda Skogen anser att detta mål har Skogsstyrelsen varken gjort konkret eller motivationsskapande för den enskilda skogsägaren. Gröna Stegens mål måste vara mer konkreta i det praktiska skogsbruket och lätta att följa. Målen borde även vara mer närliggande i regioner och län och kopplade till de regionala skogliga förutsättningarna, skriver Skydda Skogen i en remiss.  

Otaliga exempel på otillräcklig hänsyn vid vatten

Det finns otaliga exempel på hur skogsbolag som är certifierade med FSC eller PEFC certifikat avverkar gång på gång vid vatten utan att bry sig om att lämna tillräckliga kantzoner. Om man ser en avverkning utan kantzoner mot vatten ska man ta kontakt med Skogsstyrelsen och anmäla det. Om skogsbolaget är FSC-certifierat, vilket de flesta är, så kan man även göra ett FSC klagomål. Enligt FSC-certifieringen så ska certifierade markägare och skogsbolag alltid lämna ordentliga kantzoner. Här är några exempel på avverkning utan kantzoner eller med undermåliga kantzoner som vi har skrivit om på hemsidan:

Skydda Skogen polisanmäler avverkning vid Trefaldighetskälla

Avverkat ända ned till vattenskyddsområde vid Hjälmaren

Unika svämskogar med nya insektsarter avverkas- inga pengar finns till skydd

Myrar avverkas i Orsa kommun

Sveaskog utarmar skogslandskap i Småland