Skogen med högsta naturvärdena vid Kulla har blivit nyckelbiotop. Foto: Per Darell

En skog med höga naturvärden och 300-åriga träd vid Kulla i Småland skulle avverkas av det FSC-certifierade företaget ATA Timber. Kronobergs skogsgrupp- som är en del av Naturskyddsföreningen gjorde både FSC och PEFC klagomål. Nu har skogen blivit en nyckelbiotop istället tack vare ideellt engagemang.

Skogsstyrelsen har tidigare bekräftat att stora delar av skogen håller nyckelbiotopsklass. Myndigheten har dock slutat att registrera nyckelbiotoper och har tidigare meddelat att de bara får förbjuda avverkning på en mindre del av ytan, den med höga naturvärden. Så nu blev 1,2 hektar av området nyckelbiotop.

Naturskyddsföreningen (Kronoberg skogsgrupp) har under hösten skickat in FSC- och PEFC- klagomål angående den avverkningsanmälda skogen. Avverkningen strider mot kriterierna 6.1, 6.4, 6.5 och 6.9 i FSC standarden. I dessa kriterier framgår det bland annat att certifikatsinnehavaren ska skydda sällsynta och hotade arter samt deras livsmiljöer och inte omvandla naturlig skog till plantageskog.

I skogen finns många rödlistade arter och arter som visar på höga naturvärden, exempelvis har den nära hotade vedtrappmossan Crossocalyx hellerianus (NT) med sporkapslar hittats på minst 12 lågor, vilket är ovanligt. Ett annat fynd är vedflikmossa Lophozia longiflora (NT) en art som är ovanlig i södra Sverige. Båda dessa arter kräver god tillgång på lågor i olika nedbrytningsstadier som förekommer i naturskogsartade skogsmiljöer.


LÄS ÄVEN: Skog med 300-åriga träd är avverkningsnamäld- bryter mot två certifieringar