Vill skövla örnars

skog för vindkraft

Tallgammelskog i Bruna Bergen. Foto: Olli Manninen

 

Vindkraften slår inte sönder någonting säger Mattias Hennius på Eon i en artikel publicerad i Örebro ETC den 17 februari. Inget kan vara mer fel. De jättelika rotorbladen slår utan minsta svårighet sönder en kungsörn.

På den norska ön Smöla har 39 havsörnar konstaterats dödade av kollision med vindkraftverk under perioden 2005-2010. Sannolikt finns även ett mörkertal. Studierna som kommer från Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) visar att örnarna flyger rakt igenom rotorbladens radie som om rotorn inte fanns. En del har fått kroppen delad mitt itu, andra har fått vingarna avhuggna. Ingen tillvänjning eller förändring av beteende har noterats.

Men de vindkraftverk Eon och Mattias Hennius nu så gärna vill bygga skulle inte bara slå sönder fåglar och fladdermöss utan även ett unikt skogsområde med höga naturvärden. Området som ligger på båda sidor gränsen mellan Örebro län och Östergötland är till stora delar väglöst och innehåller en större sammanhängande naturskog. Situationen för den svenska skogen är just nu oerhört allvarlig. Det finns idag långt ifrån så mycket skyddsvärd skog kvar som skulle behöva skyddas för att rädda en mängd arter från utrotning. Vi ligger på ett rejält minus.

Skydda Skogen har genomfört omfattande inventeringar och hittat en mängd rödlistade arter. Exempelvis utgör området en viktig lokal (en av två i hela Örebro län) för den rödlistade skalbaggsarten raggbock. Kungsörn samt en rad missgynnade och hotade arter av växter, svampar och djur finns i området.

Länsstyrelsen i Örebro län har ställt sig positiv till att bilda ett naturreservat. Att då ge sig in och bryta nya vägar och exploatera detta unika område vore ytterst olyckligt för den biologiska mångfalden och landskapsbilden.

Stabila och fungerande ekosystem gör att naturen bättre står emot klimatförändringar, men också andra störningar. Ju rikare biologisk mångfald desto stabilare ekosystem. En vindkraftsetablering i ett område med höga naturvärden och stor funktionalitet skulle då motverka själva syftet med vindkraften och rentav förvärra de negativa klimateffekterna. Gammelskog fungerar ju som en viktig kolsänka.

Samrådsunderlaget för Vindkraftprojektet BooBreven daterat 2012-02-15 är slarvigt utfört och visar på en mycket bristfällig konsekvensanalys av den eventuella vindkraftsetableringens påverkan på naturskogen och dess arter. Här följer ett exempel:

”Eftersom området tar en stor yta i anspråk inom projektområdet anser vi det viktigt att belysa att enligt framkomna uppgifter är det en viss skallbaggsart som utgör värdekärnan i det föreslagna naturreservatsområdet. Denna skalbaggsart trivs enligt utsago bäst i ett aktivt skogslandskap. En vindkraftsexploatering i området skulle på 20-30 års sikt innebära att skogsbruket kan fortsätta i området och därmed gynna naturvärdena som trivs i den typen av miljö.”

Varför man i ovanstående stycke inte kan hänvisa till någon annan källa än ”utsago” är lätt att förstå. Det finns ingen. Raggbockens larvutveckling sker nämligen främst i gamla döda tallstammar. Något som oftast saknas där Brevens Bruk bedriver ett aktivt skogsbruk. I den miljön finns knappt några naturvärden alls eftersom Brevens Bruks metoder är kalhuggning och anläggning av täta monokulturer. Brevens Bruk har dessutom forslat bort död ved och orsakat körskador på de kalhyggen de har brutit i det aktuella området.

En lång rad naturvärden som skulle påverkas negativt eller helt gå förlorade vid en vindkraftsetablering nämns inte av Eon med ett enda ord. Frågan är tvärtemot vad Eon tycks tro mycket större än en sällsynt skalbagge. Framförallt handlar det om att vi är beroende av fungerande ekosystem, men också om upplevelsevärden. Vem vill besöka ett naturreservat för avkoppling eller för att lyssna efter skogens fåglar under stora brummande vindkraftverk?

Om de av riksdag och regering fattade beslut om levande skogar som säger att alla arter ska finnas kvar i livskraftiga bestånd ska vara annat än tomma ord krävs att de äldre skogarna i Bruna Bergen skyddas från all form av exploatering. Skydda Skogen kräver att alla i beslutsfattande ställning nu tar sitt ansvar i frågan.

Den allra största delen av den svenska skogen består av artfattiga plantager med låga naturvärden. Det vore väl märkligt om man inte kunde hitta lämpliga platser för vindkraft utan att behöva ge sig in i de sista spillrorna av den skyddsvärda naturskog som ännu återstår.

Robert Svensson