St Uvberget längre bort syns Hjälmaren. Foto: Michael Lander

Vindkraftsbolaget Renewable Energy Systems (RES) planerar sedan flera år en vindkraftspark med 290 höga torn vid Stora Uvberget, precis intill naturreservatet Hedlandet och ett Natura 2000 område i Eskilstuna kommun. Kommunpolitikerna har varit för vindkraftsparken i flera år- men nu har de lagt in sitt veto mot etableringen! Detta efter att ha stött på opinion mot vindkraften och varit tvungna att sätta sig in mer i ärendet.

Opinionen mot exploateringen har betonat att RES miljökonsekvensbeskrivning är bristfällig. Placeringen av vindkraften bryter bland annat mot riktlinjerna i den landskapsanalys som staten tagit fram. Landskapen intill Hjälmaren och Hedlandet är mycket känsliga, enligt den. Skogsområdet där vindkraftsverken ska stå har dessutom Riksintresse för både friluftsliv och kulturmiljö.

Blommande knärot i skogen vid St Uvberget där vindkraftsparken är planerad. Foto: Michael Lander

Artrikt område går förlorat om vindkraftspark blir av

Naturvärdesinventeringen är inte helt komplett och i vissa delar av utredningsområdet är inga arter innrapporterade. Under flera år har allmänheten rapporterat in observationer av arter till Artportalen, t ex talltita, spillkråka, duvhök, sparvuggla och tjäder. Havsörn och fiskgjuse flyger regelbundet över skogarna eftersom de fiskar i Hjälmaren och i Näshultasjön.

Orkidén knärot och andra orkidéer växer där eftersom marken är kalkrik på sina ställen. Enligt en inventering från 2019 noterade Naturcentrum12 arter av fladdermöss i utredningsområdet. Även hasselsnok håller till där, vilket är en ovanlighet. Dessa arter är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Knärot, flera av fladdermössen, hasselsnok, talltita, spillkråka, havsörn och duvhök är dessutom rödlistade. En placering av vindkraftspark skulle fragmentera skogslandskapet. Ny forskning visar att vindkraft får fåglar och djur att flytta. Men var ska de flytta- när bolag hugger ned skogar och exploaterar mark.

Några kilometer bort där Hjälmaren möter Mälaren igenom Hyndevadsån- Hyndevad ligger en viktig vattentäkt. Det är Eskilstuna kommuns huvudvattentäkt och negativ påverkan gällande exploateringen är inte utredd.