Knärotslokalen i Hugelsta där Sveaskog gallrade för en basväg. Sebastian Kirppu var med och inventerade, han blir här intervjuad i Eskilstunakuriren av en reporter. Foto: Michael Lander

Nu vill Eskilstuna kommun införa ett intermistiskt (tillfälligt) avverkningsförbud i den av bergtäkt hotade Hugelstaskogen i Eskilstuna. Skydda Skogen har utfört en inventering i området och hittat rödlistade arter och har även skickat ett yttrande om naturvärdena till Mark- och miljödomstolen. Kommunen vill att Swerock inte ska få påbörja exploatering inom tre år, oavsett vad Mark- och miljödomstolen beslutar. Kommunen ser hellre att skogen blir ett naturreservat.

Kommunstyrelsen i Eskilstuna ska ha ett brådskande extramöte nu på torsdag denna vecka. Det gäller ett beslut om intermistiskt förbud mot att vidta åtgärder utan tillstånd i skogsområdet Hugelsta i Eskilstuna. Den skog som medlemmar i Skydda Skogen inventerade för några veckor sedan. Sveaskog äger marken och Swerock har ansökt om att anlägga en bergtäkt i skogen. Bergtäktsområdet är planerat till 28 hektar. Det innebär att Swerock under många år framöver ska spränga bort hela berget som skogen står på och istället skapa ett enormt stort- och tiotals meter djupt hål.

Hällmarken i Hugelsta, foto: Kristina Bäck

Mark- och miljödomstolen avgör just nu Swerocks ansökan

Mark- och miljödomstolen avgör just nu bolagets ansökan där nästan ingen hänsyn har tagits till naturvärden. Skydda Skogen har därför skickat in ett yttrande om att det är väsentligt att man gör en fullvärdig inventering av naturvärdena innan domstolen fattar sitt beslut. Skogen består delvis av gamla tallar på hällmark med rödlistade arter som tallticka, vintertagging, vedskivlav, spillkråka och talltitor.

Sveaskog har redan kört sönder lokaler för knärot och grön sköldmossa

Kommunens agerande för att skydda skogen är välkommet men kommer lite sent. I en av dalgångarna emellan hällarna finns gammal granskog där det växer hundratals av orkidén knärot. Här har Sveaskog redan hunnit avverka i skogen för att anlägga en basväg. Det hände samma vecka som Skydda Skogen inventerade. Inventerarna ringde Sveaskog som då stoppade användning av basvägen. Men senare gallrade Sveaskog och dikade ut för en ny basväg i den närliggande ungskogen istället, där det fanns en lokal för grön sköldmossa. Stubben den stod på är nu helt mosad. Det är djupa vattenfyllda körspår i marken.

Så här ser det ut nu där den gröna sköldmossan växte på en stubbe. Foto: Michael Lander

Kommunens beslut om tillfälligt förbud mot avverkning och gallring ska fattas med stöd av Miljöbalken. Förbudet ska gälla från och med den 3 mars och längst till och med den 2 mars 2025. Under tiden ska kommunen utreda om området har tillräckligt höga naturvärden för att istället bli naturreservat, skriver Eskilstunakuriren. Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) säger till Eskilstunakuriren:

-Den möjlighet som kommunen nu har ska tas till vara med stor varsamhet eftersom den innebär ett ingrepp i äganderätten. Men vi har vridit och vänt på frågan och kommit fram till att detta är ett fullt legitimt sätt för oss. Det ger oss tid och andrum att se över förutsättningarna för att få en professionell bedömning av områdets skydds- och bevarandevärden. Och de är höga, vad vi förstått.

Läs tidigare artiklar om Hugelstaskogen:

Bergtäkt hotar hällmarksskog med månghundraåriga tallar

Sveaskog dementerar att de har avverkat i skyddsvärd skog

Skydda Skogen till domstolen: Bergtäkt bör avslås