Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Upprop till Eskilstuna kommun: Agera för naturen och klimatet!

Vandringsled i naturreservatet Hedlandet som kommer att hamna på hygge efter att Sveaskog avverkat för produktion. Kommunen skulle kunna säga ifrån om avverkningarna där. På bilden Thomas Björkman en av de som skrivit under brevet. Foto: Kristina Bäck

I ett brev till Eskilstuna kommunstyrelse uppmanar ett 30-tal privatpersoner och föreningar att kommunen snarast slår vakt om de sista skyddsvärda skogarna och kulturmarkerna som finns kvar i kommunen. ”Det gäller klimatet och artutrotningen och även vår egen överlevnad”. Skydda Skogen stödjer uppropet och står med under.

I Eskilstuna kommun pågår rovdrift- ständiga kalavverkningar, radikal markberedning, stenbrott och vägbyggen. Kommunen måste försöka bromsa omvandlingen till industrilandskap skriver avsändarna av brevet, innan det är för sent. I brevet betonar de att Eskilstuna är medlem i Föreningen Sveriges Ekokommuner.

Eskilstuna är en ekokommun men lever inte upp till det

-Vi ser stora brister i kommunens arbete för att värna naturen. En ekokommun ska bedriva ett aktivt förbättringsarbete för att stärka ekosystem och mångfald, minska förgiftning samt för en långsiktigt hållbar hushållning med naturresurser. I detta är klimatomställning samt åtgärder för att minska utarmningen av biologiska mångfalden centralt, skriver föreningarna och privatpersonerna i uppropet.

Ett exempel på förstörelsen: Bäcken rann i en skog innan skogen höggs ned och sen dikade markägaren ut bäcken som torkade helt.
Samma bäck och samma skog precis efter avverkning. Foto Kristina Bäck
Samma vattendrag ungefär 1 kilometer innan den når hygget. Kristina Bäck

Istället sker nu det motsatta i kommunen.  Skribenterna radar upp flera exempel på exploatering, bland annat att RES Renewable Norden AB (RES) planerar en vindkraftspark precis intill Hedlandets naturreservat. Det kommer att radera ut natur- och kulturvärden. Kommunstyrelsen har fått information men inte agerat, tvärtom är de positiva. I naturreservatet Hedlandet har Sveaskog kalavverkat och markberett och planerar att avverka ännu mer av skogen för produktion.  Kommunen bör värna om reservatet som är ett viktigt rekreationsområde för kommunens invånare. Vid Bälgviken har en markägare gjort jättehyggen, stenbrott, vägar samt använt förorenade fyllnadsmassor som hotar byns vattentäkt. Kommunen har inte agerat för att stoppa detta trots att de fått information om det och är tillsynsansvariga för vattentäkten.

En markägare har gjort stora hyggen intill det lilla samhället Bälgviken och nära vattentäkten. Kommunen skulle kunna ha agerat för att en annan typ av skogsbruk används och att vattentäkten inte förorenas. Foto Michael Lander

Främja klimat och biologisk mångfald i kommunen

-Vi begär att Eskilstuna kommun snarast arbetar aktivt med en strategi- och åtgärdsplan för skog- och kulturmarkerna i kommunen, skriver avsändarna av brevet.  Kommunen måste ersätta den biologiska utarmningen av skogs- och kulturmarker med en landskapsförvaltning som främjar klimat och biologisk mångfald. Även om kommunen saknar rådighet i vissa delar så behöver det politiska ledarskapet kommunicera mål och nödvändiga förändringar.

De som undertecknat brevet är bland annat Klimatklubben i Eskilstuna, flera medlemmar i Naturskyddsföreningens Skogsgrupp i Sörmland, talesperson i föreningen Skydda Skogen samt ett flertal privatpersoner boende i Hedlandet; Näshulta och Bälgviken.

I Orsa kommun har Orsa Skogsgrupp i Naturskyddsföreningen skickat ett liknande brev under sommaren till sin kommun. Det brevet inspirerade till detta intiativ. Fler kan ta efter och sätta press på politiker, myndigheter och makthavare i sina kommuner att agera för klimatet och för biologsik mångfald.

Fler artiklar om avverkning i Eskilstuna kommun:

Skog med rödlistade orkidéer riskerar avverkning

Skogssällskapet bröt överenskommelse- avverkade vid tjäderspelplats

Miljöbrott i Sörmland: Jättehygge, stenbrott och förorenade fyllnadsmassor hotar vattentäkt

Avverkat ända ned till vattenskyddsområde vid Hjälmaren

Hedlandets naturreservat förstörs av hyggen och vindkraft