EU håller just nu på att se över reglerna kring engångsförpackningar och förpackningsavfall. Igår släppte organisationen Fern rapporten ”Unwrapping a disaster” med fallstudier från bl a Sverige som är världstrea på export av sådana engångsartiklar. Rapporten avslöjar de miljömässiga och mänskliga kostnaderna som de pappersbaserade förpackningarna orsakar. ”Vi uppmanar EU att vidta åtgärder för att kraftigt minska engångsförpackningar”, skriver Fern.

Tre miljarder träd huggs ner årligen runt om i världen för att möta den oändliga efterfrågan på pappersförpackningar. Det är en anledning till att skogsbolag avverkar allt fler naturskogar i Sverige. Sebastian Kirppu från Skydda Skogen säger i rapporten:

– Sverige kanske är bäst på återvinning av plast, burkar och flaskor, men när det gäller att skydda Europas sista rester av naturliga skogsekosystem är vi värst.

Mer pengar går till skatterabatter än till klimatbudgeten

Ungefär hälften av all energi som förbrukas av svensk industri används i massa- och pappersindustrin. Lina Burnelius från Skydda Skogen kommenterar:

-Idag går mer pengar till skatterabatter på el till klimatförstörande företag än till Sveriges klimatbudget. Den rabatt på el som industrierna får i två till tre år räcker för att skydda hela det internationellt unika bältet av fjällnära skog i Sverige.

Massa- och pappersindustrin är en av världens största förorenare och en av de tyngsta användarna av sötvatten. Den förbrukar också fyra procent av världens energi och är kemiskt intensiv, förorenar floder och skadar ekosystemen. Monokulturplantagerna kväver samhällena som bor nära dem. Fern har dokumenterat några av dessa berättelser i sin rapport – från förödande skogsbränder i Portugal, till hot och våld mot ursprungsbefolkningar i Chile. Från Finlands kollapsande kolsänka, till Sveriges monokulturträdplantager och härjandet av Indonesiens kolrika torvmarker.

Använd inga papperspåsar när du handlar frukt och grönt, det är bara en vanesak som det går bra att sluta med. Foto: K Bäck
Här växte en skog med rödlistade orkidéer och flera andra fridlysta och hotade arter innan den avverkades. Foto: K Bäck

”Vi uppmanar EU att minska engångsförpackningar”

Fern skriver:

-Vi uppmanar EU, som för närvarande reviderar sin förordning om förpackningar och förpackningsavfall, att vidta kraftfulla åtgärder för att minska engångsförpackningar. EU måste övergå till återanvändningssystem som minskar förpackningarnas påverkan på miljön och samhällen under lång tid.

Åtgärder för att minska den överdrivna produktionen av förpackningar och engångsartiklar är nödvändiga och försenade. I decennier har EU:s medborgare fått brottas med en överväldigande och ökande mängd förpackningsavfall.

”Papper och kartong” är det huvudsakliga förpackningsavfallet.

I EU används nu hälften av allt papper till förpackningar, och ”papper och kartong” är det huvudsakliga förpackningsavfallet. Det är därför lägligt att EU just nu ser över sina regler. Det är viktigt att sådan lagstiftning syftar till att avskaffa engångsartiklar, snarare än att driva på materialersättningar som att ersätta engångsplast med engångspapper.

Källa: Fern