Det går utför med naturvården i skogen! Exempelsamling

Då nödropen från skogsnaturen under slutet av 1990-talet fortsatte och myndigheternas och markägarnas insatser för att hejda sågen för att skydda vilda växter och djur inte gav tillräckligt resultat, blev det nödvändigt att åter försöka få upp frågan om naturvård i skogen på den politiska dagordningen.

Därför har vi samlat färska exempel på dålig naturvård i skogen som beror på okunnighet, omdömeslöshet, missförstånd, bristfällig myndighetsutövning, brist på pengar inom myndigheterna, markägarnas bristande vilja eller på ren girighet.

Exemplen talar sitt eget språk och understyrker behovet av en ökad uppmärksamhet på denna fråga hos alla aktörer: Allmänhet, Riksdag, Regering, Myndigheter, Universitet och Markägare.

Tillräckliga skogsarealer med tillräckligt höga naturvärden måste omgående undantas från brukning eller brukas för att tillgodose naturvärdena, annars kommer det svenska miljömålet i skogen aldrig att kunna nås.

Nu är det naturvärdena i skogen som är hotade. För 100 år sedan var det allmogen, som Jonas Stadling skrev om. Hans programförklaring här nedan kan tjäna som en förebild för oss som i dag försöker föra naturens talan mot mänsklig girighet.
"Det har icke ingått i vår plan att inlåta oss på allmänna förhållanden, innan vi samlat och framstält enskilta fakta i tillräcklig mängd för att därur kunna draga allmängiltiga slutsatser. Vi hafva trott detta sätt att gå till väga vara att behandla frågan 'objektivt'. Om vi, trots vår sträfvan att samla tillförlitliga uppgifter, skulle råka att begå något ofrivilligt misstag i fråga om fakta, skola vi genast rätta dem, så snart de tydligt bevisats. Om vår framställning af färska intryck, erhållna på ort och ställe af för oss nya och upprörande sakförhållanden, antagit en mindre ljus färg än vissa artiklar, som stått att läsa i en del tidningar rörande samma ämne, torde detta delvis finna sin förklaring af den olika syn på tingen som man får då man ständigt rör sig på skådeplatsen för folkets ojämna kamp mot en öfvermakt, som hotar att förvandla det till proletärer, och den som kan öppna sig för en då man laborerar med stora siffror vid sitt skrifbord på sin kammare, eller under resonemanger vid ett festligt lag." (Jonas Stadling: Vår Irländska fråga, 1894, om bolagens övertagande av den norrländska skogen)

I nedanstående text förekommer ofta följande förkortningar: FSC = Forest Stewardship Council, Lst = Länsstyrelsen, NB = nyckelbiotop, NR = naturreservat, SFV = Statens Fastighetsverk, SGS = en certifierare i FSC-systemet, SKS = Skogsstyrelsen, SNF = Svenska Naturskyddsföreningen, SNV = Statens Naturvårdsverk, SVS = Skogsvårdsstyrelsen.

Skogsbolagens namn förkortas som följer: Assi, SCA, Holmen, Stora, Korsnäs, Södra

Uppgiftslämnarna är: AD = Anders Delin, AG = Anders Gustafsson, AJ = Anders Janols, AV = Annika Varghans, BA = Bert Andersson, BF = Bosse Forsling, BH = Bo Henriksson, BM = Björn Mildh, BO = Bengt Oldhammer, BP = Bengt Pettersson, Fb = Fältbiologerna, GE = Gunnar Ersare, GR = Göran Rönning, HS = Hans Sundström, JB = Jan Brenander, JOG = Jan-Olov Granberg, KW = Kent Westlund, LD = Leif Danielsson, MA = Michael Andersson, ME = Malte Edman, MK = Mats Karström, MN = Michael Nilsson, MW = Mats Williamsson, NG = Nicklas Gustavsson, PJ = Pär Johansson, PL = Per Löfgren, BM = Björn Mildh, PN = Patrik Nygren, PW = Pontus Wallén, RL = Rolf Lundqvist, SD = Steve Daurer, SK = Sebastian Kirppu, SO = Stefan Olander, TJ = Tomas Johansson, UB = Uno Björkman, US = Uno Skog.

Exempelsamlingen sammanställs av
Patrik Nygren, Västra Hökmark 232, 93010 Lövånger, 0913-20024, 20016 patrik.nygren@snf.se och Anders Delin, Kulgatan 40, 81171 Järbo, 0290-70087, anders.delin@snf.se

Exempel på dålig naturvård i skogen, 450-459

Exempel på dålig naturvård i skogen, 440-449

Exempel på dålig naturvård i skogen, 430-439

Exempel på dålig naturvård i skogen, 420-429

Exempel på dålig naturvård i skogen, 410-419

Exempel på dålig naturvård i skogen, 400-409

Exempel på dålig naturvård i skogen, 390-399

Exempel på dålig naturvård i skogen, 380-389

Exempel på dålig naturvård i skogen, 370-379

Exempel på dålig naturvård i skogen, 360-369

Exempel på dålig naturvård i skogen, 350-359

Exempel på dålig naturvård i skogen, 340-349

Exempel på dålig naturvård i skogen, 330-339

Exempel på dålig naturvård i skogen, 320-329

Exempel på dålig naturvård i skogen, 310-319

Exempel på dålig naturvård i skogen, 300-309

Exempel på dålig naturvård i skogen, 290-299

Exempel på dålig naturvård i skogen, 280-289

Exempel på dålig naturvård i skogen, 270-279

Exempel på dålig naturvård i skogen, 260-269

Exempel på dålig naturvård i skogen, 250-259

Exempel på dålig naturvård i skogen, 240-249

Exempel på dålig naturvård i skogen, 230-239