Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

”Få har förstått vår ödesfråga”

En oerhört viktig ödesfråga, vårt ohållbara överutnyttjande av landskapet, av våra skogar, av hela naturen. Men tyvärr så få som förstått. Med en upplaga på endast 2500 ex finns heller ingen förväntan om att just denna ”överlevnadshandbok” ska göra någon större skillnad.

Därför delar jag ett par textavsnitt, som kanske blir lästa av några fler än de som vill åt hela boken. Skönheten och förståelsen hos en del av den hotade artmångfalden vilar i resterande 500 sidor och i sparsamt förekommande, allt glesare små undanträngda biotoper därute i skogslandskapet. Från Johan Nitares epilog:

”Hotet mot biologisk mångfald är en av mänsklighetens största ödesfrågor. Jag är medveten om att denna bok kommer ut sent – i många fall alltför sent! Exploateringen av skogslandskapet och dess biologiska mångfald har gått otroligt snabbt. Gamla, ursprungliga och naturliga livsmiljöer har ersatts med artificiella – specifik artmångfald har bytts ut mot trivial. Allt har skett på bara en mansålder och hela skogslandskapet har genom skogsbrukets industriella metoder bytt ansikte och innehåll.”

”Utarmningen av biologisk mångfald har kunnat ske under förevändningen att det nu växer mer träd än någonsin (begreppet ”skog” har likställts med plantager och trädbevuxen mark) och genom en utbredd biologisk analfabetism. Många har inte förstått den avgrundsdjupa skillnaden mellan original och kopior eller insett omfattningen av vår tids kanske största miljöförstöring, utan invaggats i tron att den biologiska mångfaldens återkommer bara man väntar en tid. Tyvärr är det inte så, utan vi riskerar att förlora även de sista restbiotoperna och med dem ett unikt biologiskt arv vi aldrig kan få tillbaka.”

Det är alltså en bok utgiven av den skogsansvariga myndigheten Skogsstyrelsen. En av riksdagens politiker och partier i mångt och mycket kastrerad myndighet som av politiken försetts med en tandlös lagstiftning som mer värnar en hårdför skövlande skogsindustri och ekonomisk tillväxt framför hänsyn till skogsekosystemens biologiska mångfald, resultatet av mångmiljonårig evolution av intrikata ekologiska samband.

Men, vad annat är att vänta från en biologiskt och ekologiskt obildad analfabetisk mänsklighet, självgod i sitt fjärmande från den natur den evolverats fram tillsammans med.

Köp boken för 500 kr. Endast tre kvarts tank till bilen.

Anders Lindholm, medlem i Skydda Skogen