Uppe bland de gamla tallarna i Fagersjöskogen, söder om Stockholm. Till vänster Kristina Bäck från Skydda Skogen och till höger Hampus Rubaszkin som kämpar för att hela skogen ska bli naturreservat. Foto: N Aurgrunn

I fredags var Skydda Skogen i den oskyddade, stadsnära Fagersjöskogen söder om Stockholm för att visa sitt stöd till de som kämpar för naturreservat i hela skogen. Byggplaner hotar just nu den södra delen av skogen. Det är gott om gamla ekar, tallar och granar, mycket död ved och rödlistade vedsvampar som ektickor, talltickor och vintertagging i skogen. Spillkråka, duvhök och grönsångare är exempel på rödlistade fåglar som bor i skogen liksom fridlysta fladdermöss och grodor. Förhoppningsvis blir hela området naturreservat eftersom det även utgör en viktig grön kil.

Varje fredag besöker Skydda Skogen en hotad skog i samband med ”Fridays for Future”. Fagersjöskogen ligger mellan Hökarängen, Farsta och Fagersjö i södra Stockholm.  Det är en av söderförorternas största oskyddade skogar på 100 hektar. Skogen är bergig med mossiga klippväggar. Uppe på höjderna är det hällmarksskog med gamla tallar. Nedanför är det blandskog med stora träd, bl a ekar, aspar, granar och hassel i dungar. Här växer även Stockholms största gran.  Alsumpskog, kärr och små vattendrag finns inne i skogen och det är gott om lågor (nedfallna förmultnande träd).  Många rödlistade arter och signalarter har besökare i området rapporterat till SLU:s Artportal. 2012 lät Stockholms stad bygga en groddamm på Fagersjövägens södra sida. 2016 inventerade Grodkollen dammen och hittade den fridlysta mindre vattensalamandern där.

Tallticka rödlistad som nära hotad. Den växer bara på tallar äldre än 100 år och finns i Fagersjöskogen. Foto: Kristina Bäck

Höga naturvärden beror på att skogen aldrig kalhuggits

Fagersjöskogen är omtyckt och viktig för många som bor i närheten. Skogen ingår i den så kallade ”Hanvedenkilen” som utgör en viktig grön kil in i bebyggt område. Det är även en spridningskorridor för många arter. Fagersjöskogen har aldrig kalhuggits vilket bidrar till de höga natur- och rekreationsvärdena.

Det finns planer på att skydda Fagersjöskogen som naturreservat men än har det inte skett. 2015 inventerade medlemmar i Naturskyddsföreningen norra delen av Fagersjöskogen eftersom bygge för bostäder hotade norra delen av skogen. Nu är det beslutat att ett byggbolag ska nagga kanten av skogen och bygga 12 radhus där.

Stockholms stad åtog sig redan för flera år sedan att inrätta hela Fagersjöskogen, alltså 100 hektar, som naturreservat, enligt naturskyddsföreningens rapport från inventeringen. Men än har det inte hänt. Fagersjöskogen är även utpekad av Länsstyrelsen som ett ”särskilt skyddsvärt område”. Skogen är en viktig del i den gröna infrastrukturen i Söderort. 

Fagersjöskogen ingår dessutom i Länsstyrelsens program från 2002 ”Aldrig långt till naturen”. Ett regeringsuppdrag och program som innehåller 71 områden med tätortsnära natur i Stockholmsregionen. Det är områden som länsstyrelsen bör skydda som naturreservat enligt miljöbalken. Nu, tio år senare, står Fagersjöskogen fortfarande oskyddad och byggplaner samt pendelstationsbygge hotar den södra delen av skogen. Positivt för skogen är att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet skriver tydligt på sina hemsidor att de vill ha naturreservat i Fagersjöskogen och att de arbetar för det. Frågan är om de menar hela skogen på 100 hektar.

Källor:

Naturskyddsföreningen 2015, rapport av Ronny Fors och Anders Tranberg: Inventering av naturvärden och rekreationsvärde idel av Fagersjöskogen, Fagersjövägen.

Länsstyrelsen: Aldrig långt till naturen

SLU:s Artportal