Medlemmar från Skydda Skogen har besökt Farsta Strandskogen, söder om Stockholm med banderollen ”Skydda Skogen” för att ge sitt stöd till föreningen Farsta Strands Naturvärn. De har värnat denna stadsnära skog i över 30 år och lyckats mota bort varenda exploateringsplan hittills. Nu är den värdefulla skogen hotad igen. Ännu en stadsnära skog vill byggbolag bygga sönder trots att den är viktig för klimat, biologisk mångfald och för de människor som bor i närheten.

Medlemmar från föreningen Farsta Strands Naturvärn har lyckats mota bort alla exploateringsplaner i över 30 år.
Foto: Niklas Aurgrunn

Farsta Strandskogen som är på ca 14 hektar ligger vid sjön Magelungen i Stockholmsförorten Farsta, markägare är Stockholms Stad. Här växer riktigt gamla ekar med rödlistade ektickor som är nära hotade och stora gamla tallar med rödlistade talltickor, också nära hotade. Det finns rikligt med bl a den fridlysta orkidén skogsknipprot, den rödlistade vippärten och signalarten vätteros. Skogen hyser de fridlysta arterna fladdermus, kopparödla, snok, huggorm och padda. Den fridlysta och sårbara mindre brunfladdermusen(VU) har inventerare observerat i skogen, enligt Artportalen. De rödlistade och fridlysta fåglarna mindre hackspett och spillkråka har inventerare rapporterat in till Artportalen och kattuggla har ett permanent revir här.

Ektickor som är rödlistade som nära hotade på en ek i Farsta Strandskogen. Foto från kompendiet Farsta Strandskogen av Farsta Strands Naturvärn

Högsta naturvärde men trots det ska del av skogen bebyggas

Under hösten 2022 utförde Ekologigruppen en naturvärdesinventering inför byggplanerna. Den bekräftar det som redan var känt- att det är höga naturvärden. Enligt inventeringen har stora delar av planområdet naturvärdesklass 1, högsta naturvärde. Inom eller i anslutning till området har många personer noterat flera arter som är skyddade enligt artskyddsförordningen. Trots att markägaren Stockholms Stad känner till alla naturvärden vill de nu låta byggbolag bygga sönder delar av den lilla skogen.

Vätteros finns det rikligt med i Farsta Strandskogen .”1997 räddade
den skogen från en exploateringsplan när Stadsbyggnadskontoret. Bild från kompendiet Farsta Strandskogen av Farsta Strands Naturvärn .

Farsta Strandskogen hotad i 30 över år

Farsta Strandskogen har varit hotad i omgångar i över 30 år. Farstas befolkning har samtliga gånger ställt sig upp enade och motat bort förslagen, står det att läsa i kompendiet ”Farsta Strandskogen” av föreningen Farsta Strands Naturvärn. Sedan 1991 har Föreningen Farsta Strands Naturvärn med ett 80-tal medlemmar ett skötselavtal med Stadsdelsförvaltningen. Varje år rensar medlemmarna sly utmed sjön och i backarna. De städar i skogen och slår ängen med lie. Barn från förskolor och skolor i Farsta vistas dagligen i den här skogen för att få frisk luft och röra på sig.

Ek med svavelticka, från kompendiet ”Farsta Strandskogen” av Farsta Strands Naturvärn.

Hotad av byggplaner igen- låt skogen vara!

Cirka 80 lägenheter och 15 radhus planerar man i skogen. Även befintliga skolor och förskolor i närheten kan komma att byggas ut. Byggplanen har sin utgångspunkt i programmet ”vända Farsta mot sjöarna”. Det ska göras genom att bygga i naturen mot sjön och ”förstärka kopplingen till sjön och strandpromenaden”.  Något som många vänder sig mot!

Källor: Kompendium om Farsta Strandskogen av Farsta Strands Naturvärn, Startpromemoria för planläggning vid Högerudsbacken

Konstnären Ann-Marie Lamm gjorde en kampmålning från Farsta Strandskogen 1987. Från kompendiet Farsta Strandskogen av Farsta Strands Naturvärn.

De senaste fredagarna har Skydda Skogen uppmärksammat flera hotade skogar som ska exploateras eller avverkas. Här är artiklar om fler ställen där vi har demonstrerat med banderoll:

Gallsjön i Småland

Tunaån i Småland

Hammarbyskogen

Bagisskogen hotas av byggväg och stenkross

Kärrtorps Östra skog

Fagersjöskogen

Trolldalen

Ryssbergen

Utanför Riksdagen med banderoll