Skogen på Biellovare med en mossövervuxen grov granlåga. Foto: Björn Mildh

En hänglavsrik naturskog med höga naturvärden och flera rödlistade arter på berget Biellovare, Arjeplogs kommun, är avverkningsplanerad av Sveaskog. Detta trots att Maskaure sameby har sagt nej till avverkning eftersom skogen ligger i byns renbetesmarker. Men Sveaskog lyssnar inte på naturvårdarna eller på samerna och har inte ens redovisat en naturvärdesbedömning. Läs det öppna brevet till Sveaskog från en representant i samebyn, Norrbottens naturskyddsförening samt en filmfotograf:

”Bästa Anette, Jenny och Fredrik

Åter vill vi uppmärksamma er på skogen på Biellovare, nu för sjätte gången.

En hänglavsrik naturskog med höga naturvärden som Sveaskog vill avverka i Maskaure samebys renbetesmarker, utan att ens ha redovisat någon naturvärdesbedömning.

Bolaget har tvärt om i brev i klartext låtit förstå att man inte kommer att skicka någon skriftlig redogörelse. Vi skall nöja oss med att läsa Sveaskogs inventeringsbeskrivning med rubriken: ”En ovärderlig process. 3 steg till naturens bästa”. Bolagets egenhändiga fribrev och gröna ord för ”greenwashing” i Biellovare.

Naturvårdare har inventerat och dokumenterat skogen.

Vår bilddokumentation och artlista framgår nedan. Inventeringen är utförd den 20.7.2020.

http://www.norrbotten.snf.se/wordpress/biellovare-arjeplog/

Artlista och antalet fynd av respektive art. (Rödlistade: NT nära hotad, VU sårbar).

Garnlav                      Alectoria sarmentosa                        NT     11

Gränsticka                  Phellophilus nigrolimitatus                 NT       9

Granticka                    Porodaedalea chrysoloma                 NT       8

Bårdlav                      Nephroma parile                                        4

Knottrig blåslav           Hypogymnia bitteri                           NT       3

Blanksvart spiklav      Calicium denigratum                          NT        2

Stuplav                         Nephroma bellum                                     2

Luddlav                        Nephroma resupinatum                             2

Gammelgransskål      Pseudographis pinicola                        NT      2

Vedticka                       Fuscoporia viticola                                    2

Harticka                       Pelloporus leporinus                        NT      2

Ullticka                        Phellinidium ferrugineofuscum          NT      2

Spindelblomster           Neottia cordata                                         1

Ögonpyrola                 Moneses uniflora                                        1

Blågrå svartspik         Chaenothecopsis fennica                    NT      1

Vedskivlav                  Hertelidea botryosa                          NT       1

Korallblylav                Parmeliella triptophylla                                 1

Lunglav                       Lobaria pulmonaria                         NT       1

Skrovellav                   Lobaria scrobiculata                        NT       1

Vitmosslav                 Icmadophila ericetorum                               1

Stjärntagging            Asterodon ferruginosus                      NT      1

Gräddporing             Sidera lenis s. str.                              VU       1

Violmussling             Trichaptum laricinum                         NT       1

Rosenticka                Rhodofomes roseus                          NT       1

Nordtagging             Odonticium romellii                            NT       1

Järpe                          Tetrastes bonasia                           NT       1

Tretåig hackspett     Picoides tridactylus                             NT       1

Lavskrika                   Perisoreus infaustus                                    1

Naturskogen på Biellovare håller höga naturvärden och är viktig renbetesmark!

Samebyn säger nej till avverkning. Alla hänglavskogar skall sparas. Hänglavar och andra lavar på träden är livsviktiga när marklaven är oåtkomlig för renarna.

De flesta hänglavskogar utanför reservaten är dessutom redan avverkade.

Samebyns företrädare och naturvårdare har upprepade gånger begärt en öppen, skriftlig naturvärdesredovisning av Sveaskog. Men bolaget vägrar, gång på gång.

Sveaskogs naturvärdesbedömningar tål ingen öppen granskning!

Ännu en gång Sveaskog. Ingen renbetesskog och naturskog med höga naturvärden skall huggas med hemlighållen naturvärdesbedömning som grund. Allra minst om berörd sameby har sagt nej till avverkning.

Rennäringen är klassad som Riksintresse!

Vår urbefolkning samernas rätt skall respekteras!

Renbetesskogar och skogar med höga naturvärden skall lämnas ifred, inte avverkas!

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Björn Olin, filmfotograf / Helifilm.com”

Sveaskogs transportväg i området. Foto Björn Mildh