Skydda Skogens stadgar 2009

§ 1 Föreningens namn

Föreningen heter Skydda Skogen

Protect the Forest – Sweden, Schützt den Wald – Schweden

Skydda Skogen är en ideell naturvårdsorganisation med fokus på skogen.

§ 2 Föreningens säte: Hallsberg, Haddebo.

§ 3 Föreningens mål

Föreningen ska verka för:

  • Naturskydd och gynnande av biologisk mångfald i skogs- och trädmiljöer.
  • Skydd av gammelskog och annan skog med höga naturvärden.
  • Reform av skogsbruket till ett långsiktigt ekologiskt och socialt hållbart mångbruk, där omsorgen om miljön är överordnad produktionen.

§ 4 Föreningens arbetsmetoder

Föreningen arbetar genom att föra debatt, bedriva folkbildning, granskning, kampanjer, påverkansarbete, aktioner, forsknings- och inventeringsresor. Föreningen arbetar enligt ickevåldsprincipen.

§ 5 Medlemskap

Medlem i Skydda Skogen är den som stödjer föreningens mål och årligen betalar den fastställda medlemsavgiften.

Juridisk person kan efter styrelsens godkännande bli medlem.

§ 6 Medlemsavgifter

Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

§ 7 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga funktionärer föreningen anser sig behöva.

Styrelsen har rätt att utse ett verkställande utskott och delegera beslutsrätt till ordförande och verkställande utskott.

§ 8 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och är ansvarig för dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar, såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, förvalta föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det nödvändigt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsmässig då minst tre personer deltar. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

Styrelsemöten kan hållas som telefonkonferens eller via e-post, om det är lämpligt med hänsyn till ärendenas karaktär. Samtliga styrelseledamöter måste vara kallade minst sju dagar före ett styrelsemöte.

Föreningens firma (namn) tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

§ 9 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår. Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad före årsmötet.

§ 10 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska på årsmötet avge sin revisionsberättelse.

§ 11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före den första mars på av styrelsen bestämd plats och tid. Kallelse via e-post eller annat brev ska sändas till alla medlemmar senast 30 dagar före ordinarie årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2.  Fastställande av röstlängd för mötet.
3.  Val av protokolljusterare och rösträknare.
4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5.  Fastställande av dagordning.

6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7.  Revisionsberättelse för verksamhets-/räkenskapsåret.
8.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9.  Fastställande av medlemsavgift.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.
12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år. Halva styrelsen väljs varje år.
13. Val av revisorer för en tid av två år.
14. Val av två ledamöter i valberedning för en tid två år. En ledamot väljs varje år. 
15. Behandling av styrelsens förslag och motioner från medlemmarna.
16. Ärenden som väckts genom motioner.
17. Övriga frågor.

För att beslut ska kunna fattas i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar måste dessa frågor finnas med i kallelsen till mötet.

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska ärendet som medlemmarna vill att mötet ska behandla framgå. Kallelse via e-post eller annat brev ska sändas till alla medlemmar senast 30 dagar före extra årsmöte. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas.

§ 13 Motionsrätt

Motionsrätt har enskild medlem. Motion ska inges till föreningens styrelse minst 14 dagar innan årsmötet. Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på årsmötet.

§ 14 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (men kan utövas genom ombud).

§ 15 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 16 Regler för ändring av stadgarna

Ändring av dessa stadgar kräver beslut vid två på varandra följande årsmöten. Det ena av dessa årsmöten kan vara ett extra årsmöte, men kallelseregler gäller som för ett vanligt årsmöte. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som av styrelsen.

§ 17 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen ska genom e-post eller annat skriftligt besked anmäla detta till styrelsen och anses därmed ha lämnat föreningen.

§ 18 Uteslutning

Medlem får av styrelsen uteslutas ur föreningen om han/hon har motarbetat föreningens ändamål eller verksamhet, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får inte fattas innan medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, minst 16 dagar. I beslutet ska skälen för uteslutning redovisas. Beslutet ska meddelas den berörde inom tre dagar efter beslutet.

§ 19 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till verksamhet med liknande syfte.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.