http://www.protecttheforest.se/http://skyddaskogen.se/wp-content/uploads/2010/05/skyddaskogen.se_skydda-skogen_carlgren.jpg

Miljöminister Andreas Carlgren på Flora- och Faunavårdskonferensen.

Under Flora- och Faunavårdskonferensen 28/4 konstaterade ArtDatabanken att förlusten av biologisk mångfald fortsätter i samma takt som förut. Sverige har därmed inte nått det uppsatta målet att ha stoppat utarmningen till år 2010. Den nya rödlistan har 500 nya arter jämfört med 2005, varav 278 av dessa är knutna till skog.

Situationen i skogen är mer akut än någonsin. Det finns nu totalt 2131 skogslevande arter i rödlistan, en markant ökning från tidigare  1862.  I skogen finns mer än hälften (51,6 %) av alla de arter som inte bedöms vara långsiktigt livskraftiga i Sverige, och skog är därmed det ekosystem som hyser flest rödlistade arter. Enligt Rödlisteindexet kan uppemot 30 % av arterna för vilka naturskog är viktig komma att dö ut från Sverige inom det närmaste halvseklet.

Förlusten av värdekärnor presenterades som den största orsaken till förlusten av biologisk mångfald i skogen. Anders Dahlberg, mykolog på ArtDatabanken, berättade att 75 % av dessa skogsarter är rödlistade därför att deras livsmiljöer minskar. Förekomsterna och populationerna av många av naturskogens arter har minskat drastiskt, och fortsätter att minska som följd av skogsskötsel.

Trots det gravt allvarliga budskapet under konferensen, uttryckte många av talarna situationen med en glättig optimism. Utarmningens orsaker talades det inte mycket om, och kritiken mot dem som profiterar på förlusten av biologisk mångfald uteblev i stort.

Eva Thörnelöf på Naturvårdsverket talade om miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv”, och konstaterade att målet inte kommer att nås. Hon menade att vi inte ska sänka ambitionsnivån eller minska satsningarna på naturvården även om vi skruvar ner måldefinitionerna. Under efterföljande frågestund påstod Thörnelöf att Naturvårdsverket hade nog med pengar, och att det inte var större anslag som nödvändigtvis behövdes för att bevara mångfalden. Skydda Skogen och många andra i publiken blev väldigt förvånade över den slutsatsen, och undrar såklart om det är en ståndpunkt som delas med länsstyrelsernas reservatshandläggare och andra inom naturvården.

ArtDatabankens naturvårdspris 2010 tilldelades professor Margareta Ihse, en av de forskare som skrivit under Skydda Skogens upprop ”Skydda Sveriges Gammelskog”. Motiveringen lydde bland annat att ”Margareta Ihse har gjort en enastående insats för att bevara den biologiska mångfalden genom att med stor integritet som forskare aktivt kommunicerat sina forskningsresultat till beslutsfattare”

Professor Hugo Sjörs bortgång uppmärksammades av en talare, som riktade ett stort tack för hans livslånga arbete med naturvårdsfrågor. Man uppmanades också att hedra Hugos minne genom att skänka en gåva till föreningen Skydda Skogen.

Miljöminister Andreas Carlgren presenterade sedan regeringens naturvårdspolitik. Carlgren menade att regeringen lyft fram miljöproblematiken mer än någonsin tidigare, och att anslagen till biologisk mångfald höjts i jämförelse med förra regeringen.

Något överraskande sa Carlgren att skyddsvärda skogar inte ska avverkas. När naturvården samtidigt monterats ner under Centerpartiets ledning, återstår det att se hur han menar att vi ska nå det målet. Carlgren berättade också hur han vill samla skogsnäring, forskning och naturvård för att lägga en gemensam kunskapsgrund för dialogen, och därefter bestämma inriktningen vi ska ha för framtidens skogslandskap.

Carlgren sa också att arbetet med områdesskydd kommer att fortsätta, men lyfte samtidigt fram problematiken med att ett intensivare skogsskydd inte får betyda ett intensivare brukande av övriga marker. Han menade att vi inte ska polarisera skogslandskapet i skyddad natur på ena sidan, och ett intensivare skogsbruk på övriga marker. Hur väl detta överensstämmer med regeringens förslag om intensivskogsbruk (MINT) framkom inte.

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, pratade efter föredraget med miljöministern och sa att vi måste få ett slut på avverkningarna av de få gammelskogarna som finns kvar i landet. Carlgren menade att inget annat parti skulle göra ett bättre arbete med skogsskydd.

Programmet avslutades med ett anförande av Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen. Axelsson menade att vi måste ändra ekonomiska spelreglerna, och att vi inte kommer att få till stånd ett hållbart samhälle ”så länge det lönar sig att vara korkad och förstöra naturen”.

Axelsson summerade sedan regeringens naturvårdspolitik som ”mycket dålig”, och menade att de under mandatperioden devalverat naturvårdspengarna med 60 procent.  Han presenterade också skogscertifieringen FSC som ett misslyckande, och tog upp idén att införa en pappersavgift där avgifterna skulle avsättas till naturvård.

Av Daniel Rutschman, sekreterare, Skydda Skogen