Många som vanligen inte ser så mycket av vad som händer i skogen börjar nu reagera på det som är slutfasen i skogsnäringens förvandling av skogen till plantager. Tjäderskogar, bärplockningsskogar, svampskogar, ”våra” skogar, försvinner i rask takt. De ersätts av hyggen och plantager.

För människor betyder det oöverskådliga och ofta svårgångna slyskogar och ungskogar. För skogens växter och djur kan det bli ett direkt hot. De som är anpassade till ett liv i äldre skog, som en gång för länge sedan dominerade det svenska skogslandskapet, finner inte de miljöer de är beroende av, grova gamla träd, döda träd o.s.v.

Förvandlingen av skogslandskapet sker inom lagens ramar. Hushållnings- och naturvårdsparagrafer innebär bara måttliga inskränkningar i ägarens handlingsfrihet. Industrins virkesbehov styr enväldigt utvecklingen i skogen. Är det denna hantering av skogen vi vill ha?

Statsskogsutredningen (2001-2002) beställde en opinionsundersökning av Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier. Den publicerades den 12 april 2002. Folkets mening visade sig vara att ”En överväldigande majoritet anser att skogen skall användas för att värna om biologisk mångfald, friluftslivet kommer därnäst, medan produktionsändamål ses som en mer blygsam angelägenhet.”

Piteå-Tidningen den lät den 15 mars 2003 åttioåtta personer svara på frågan: ”Hur kan skogen göra Norrbotten rikare?” Svaren var mycket varierade och kan sammanfattas på följande vis: ”Den norrbottniska skogen överavverkas. Det nuvarande virkes- och pengaflödet ut ur Norrbotten är oacceptabelt. Det virke som avverkas ska förädlas lokalt. Skogen bör i större utsträckning än nu nyttjas för naturupplevelser, rekreation och turism. Det är viktigt att bevara natur och biologisk mångfald för dess egen skull.” Denna opinion är särskilt intressant därför att den kommer från folk som lever nära skogen och skogsnäringen.

I samband med Sveaskogs avverkning på Sörfligget vintern 2003-2004 lät Norrbottens -Kuriren Gallup undersöka 259 läsares syn på frågan om det avverkas för mycket skog i Norrbotten. Hela 64 % av de tillfrågade svarade ja. Endast 30% sa nej.

Skogsnäringens hantering av skogen tycks inte ha särskilt stort stöd bland vanligt folk. Finns kanske skäl att folket gör sin röst hörd i bredare sammanhang än i de nämnda opinionsundersökningarna?

Anders Delin, Järbo