I skogen är många rödlistade arter bl a 30 träd med ringhack av tretåig hackspett. Foto: Privat

Mark- och Miljödomstolen förbjuder det FSC-certifierade skogsbolaget Holmen att avverka en skog med höga naturvärden utanför Näsåker, i alla fall tillfälligt. I skogen hittade ideella inventerare bland annat den akut hotade vedsvampen kritporing (CR), rikligt med den fridlysta orkidén knärot (VU), de ovanliga vedsvamparna gräddporing (VU), rynkskinn (VU) och ulltickeporing (VU), samt de skyddade fåglarna tretåig hackspett (NT), talltita (NT), spillkråka (NT) och lavskrika. Domstolen återförvisar ärendet till Skogsstyrelsen.

Rödlistning av arter CR=akut hotad, VU= sårbar, NT= nära hotad

Det FSC-certifierade bolaget Holmen avverkningsanmälde 14,45 hektar skog med höga naturvärden vid Vitberget i Sollefteå kommun. Skogsstyrelsen släppte igenom större delen av avverkningen, detta trots att Skogsvärn Näsåker rapporterat in rikliga förekomster av fridlysta och rödlistade arter.  Skogsstyrelsen beslutade att Holmen endast behövde lämna sammanlagt 5 hektar av skogen-  som hänsyn till den fridlysta orkidén knärot.

Lunglav (NT) i skogen. Foto: Privat

”26 rödlistade arter har överhuvudtaget inte beaktats”

Naturskyddsföreningen i Västernorrland överklagade beslutet eftersom de anser att hela skogen måste få stå kvar:

”Med undantag för knärot har övriga 26 rödlistade arter överhuvudtaget inte beaktats i Skogsstyrelsens beslut, exempelvis hamnade en av kritporingens (CR) växtplatser utanför Skogsstyrelsens beslutsområden för knärot.  Inga åtgärder har vidtagits för att säkerställa livsmiljöer och ekologisk funktion för de fridlysta arterna tretåig hackspett (NT), talltita (NT), spillkråka (NT) och lavskrika.”

Den ovanliga vedsvampen kritporing (VU) lever bara i gamla tallskogar med flerhundraårig kontinuitet av död ved. Även de rödlistade vedsvamparna gräddporing (VU), rynkskinn (VU) och ulltickeporing (VU) växer i skogen, typiska gammelskogsarter. Skogen är av naturtypen Västlig Taiga, en EU-naturtyp som Sverige har ansvar att bevara.

Mark- och miljödomstolen: Miljökonsekvensbeskrivning behövs

Erland Lindblad, biolog, kommenterar domen:

– Det är intressant att Mark- och miljödomstolen  i princip skriver i sin dom att en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras för att inte riskera betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning krävs för alla vanliga exploateringsprojekt men har i stort sett aldrig tillämpats när det kommer till skogsbruket.

Kritporing, (CR), i skogen. Foto: Privat

Även ett mindre uttag är förödande

I överklagandet kan en läsa:

”Även ett mindre uttag ur skogen skulle för lång tid framöver bryta den naturliga självgallringsprocess och kontinuerliga tillförsel av död ved som är så viktig för den tretåiga hackspetten och de rödlistade vedsvamparnas långsiktiga överlevnad i området.”

Naturskyddsföreningen skriver i överklagandet att ärendet inte är handlagt på ett korrekt sätt i enlighet med EU:s fågeldirektiv, artskyddslagstiftningen och miljöbalken. Skogsstyrelsen har inte heller fattat korrekta artskyddsbeslut för knärotens samtliga växtplatser inom avverkningsanmälan. Minst sex växtplatser med runt 370 plantor av knärot (VU) tog inte myndigheten med.