Läs uppropet här

Är du forskare inom ett område som berör skog, klimat, miljö, biologi eller ekologi och vill underteckna uppropet?
Skriv till Viktor Säfve: viktor.safve@skyddaskogen.se, ange namn, titel, forskningsområde och eventuellt universitet, samt ort och land.


Sven G. Nilsson, Professor, ekologi, Lunds universitet.

Bengt Gunnar Jonsson
, Professor, växtekologi, Mittuniversitetet Sundsvall.

Stig-Olof Holm, Fil. Doktor, lektor, ekologi, Umeå universitet.

Jerry Skoglund, Fil. Doktor, skogsbiologi, tidigare lektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Lars-Ove Wikars, Fil. Doktor, entomologi, tidigare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Janolof Hermansson
, Lichenolog, medlem av expertkommittén för rödlistade lavar.

Bengt Ehnström, Entomolog, tidigare vid ArtDatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Björn Nordén, Docent, Mykolog, Forskare, Göteborgs universitet.

Thomas Appelqvist
, Fil. Doktor, lektor, Institutionen för Växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet.

Lena Larsson, Fil. Doktor, populationsgenetik, Stockholms universitet.

Linda Laikre
, Forskare, populationsgenetik, lektor, Stockholms universitet.

Margareta Ihse, Professor emeritus, ekologisk geografi, Stockholms universitet.

Heidi Paltto
, Fil. Doktor, växtekologi, forskare, Institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Torbjörn Josefsson, Fil. Doktor, ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Nicklas Jansson, Fil. Doktor, vedlevande skalbaggar på ek, Linköpings universitet.

Artur Larsson, Skogsansvarig, ArtDatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Torbjörn Ebenhard, Fil. Doktor ekologi, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet.

Tomas Hallingbäck, Forskningsingenjör, specialist på mossor, ArtDatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Anders Dahlberg, Svampforskare, ArtDatabanken och institutionen för skoglig mykologi och patologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Per Wramner
, Professor, miljövetenskap, Södertörns högskola.

Ilkka Hanski, Professor, Institutionen för bio- och miljövetenskaper, Helsingfors universitet, Finland.

Per Milberg
, Professor, växtekologi, Linköpings universitet.

Otso Ovaskainen
, Professor, Department of Biosciences, Helsingfors universitet, Finland.

Christer Löfstedt, Professor, ekologi, prefekt, Biologiska institutionen, Lunds Universitet.

Karl-Olof Bergman
, Fil. Doktor, ekologi, lektor, Avdelningen för ekologi, Linköpings universitet.

Mari Jönsson, Fil. Doktor, biologi, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Jenni Hottola
, Fil. Doktor, Metapopulation Research Group, Institutionen för bio- och miljövetenskaper, Helsingfors universitet, Finland.

Frank Götmark, Professor, ekologisk zoologi och naturvårdsbiologi, Göteborgs Universitet.

Timo Kuuluvainen
, Docent, Institutionen för skogsekologi, Helsingfors universitet, Finland.

Mats Dynesius, Fil. Doktor, ekologisk botanik, forskarassistent, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Lars Ericson, Professor, ekologisk botanik, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Roland Jansson, Docent, landskaps- och makroekologi, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Åslög Dahl, Fil. Doktor, botanik, Göteborgs universitet.

Therese Johansson, Fil. Doktor, ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå. 

Roland Bengtsson
, Algolog, medlem av expertkommittén för alger vid ArtDatabanken.

Mats Grahn
, Docent, molekylär ekologi, Institutionen för Livsvetenskaper, Södertörns högskola.

Johan Lind
, Docent, etologi, Stockholms universitet.

Jan Kunnas
, Fil. Doktor, miljöhistoria, European University Institute, Florens, Italien.

Klas Jaederfeldt
, Mykolog, f.d. ansvarig för Naturhistoriska riksmuseets svampsamlingar , f.d. ledamot i Artdatabankens svampkommité (numera pensionär).

Thomas Læssøe, Mykolog, speciellt vednedbrytande svamp, lektor, Biologisk Institut, Köpenhamns universitet, Danmark.

Mats Lindeskog
, Fil. Doktor, Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys, Lunds universitet.

Henning Rodhe
, Professor, kemisk meteorologi, Stockholms universitet.

Catharina Olsson
, Fil. Doktor, zoofysiologi, lektor, Göteborgs universitet.

Sven Jakobsson, Fil.Doktor, etologi, Tovetorps Forskningsstation, Stockholms universitet.

Maud Tyboni, Forskningsingenjör, landskapsanalys, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå.

Kjell Carlsson, Universitetsadjunkt, biologi, Linköpings universitet.

Jörg Brunet, Docent, ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp.

Anni Arponen, Postdoktor, Metapopulation Research Group, Institutionen för bio- och miljövetenskaper, Helsingfors universitet, Finland.

Gunnar Jacks, Professor emeritus, hydrokemi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

Ulf Nylander
, Entomolog.

Ulf Gärdenfors
, Professor, naturvårdsbiologi.

Jacob von Oelreich, Forskningsingenjör, Miljöstrategisk analys (FMS), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

Jan Elveland, Universitetslektor, docent i växtekologi, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet.

Torbjörn Tyler, Docent, Museiintendent, Botaniska Museet, Lunds universitet.

Fredrik Widemo, Docent, zooekologi, Uppsala universitet.

Karl Johan Bonnedahl, Fil. Doktor, forskare i ekonomi med inriktning mot hållbarhet och etik, Umeå universitet.

Johnny Schimmel, Skog. Doktor, vegetationsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå.

Kristoffer Hylander, Docent, ekologi, Botaniska institutionen, Stockholms universitet.

Gunnar Weimarck, Professor emeritus, botanik, Göteborg.

Patrik Lindenfors, Docent, zoologisk ekologi, Stockholms universitet.

Lars J. Jonsson, Universitetsadjunkt i biologi och kemi, spindelforskare, Högskolan Kristianstad.

Stefan Andersson, Professor, systematisk botanik,Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Theo Verwijst, Professor, lövskogsodling, Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Carl-Gustaf Bornehag
, Professor, folkhälsovetenskap, Karlstads universitet.

Ingvar Backéus
, Docent, ekologisk botanik, Centrum för Biologisk Mångfald, Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Graciela M. Rusch
, Forskare, ekolog, Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim, Norge.

Håkan Hytteborn
, Professor emeritus, ekologisk botanik, Institutt for biologi, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Norge och gästprofessor växtekologi, Institutionen för ekologi och evolution, Uppsala universitet.      

Johan Jansson, Ek. Doktor, miljömedvetna konsumentbeteenden, Handelshögskolan, Umeå universitet.

Karl Soop, Fysiker, civilingenjör, volontärforskare på Kryptogambotaniska avdelningen, Naturhistoriska Riksmuseet.

Jan Lagerlöf
, Docent, universitetslektor, Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Bertil Brånin, Fil. Doktor, universitetslektor i miljö- och hälsoskydd, Umeå universitet.

Lars-Åke Janzon
, Fil. Doktor, zoologi, biolog på Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Francesco Spada
, Forskare, växtgeografi, Dipartimento di Biologia Vegetale, La Sapienza Universitet, Rom, Italien, och Institutionen för ekologi och evolution, Uppsala universitet.

Henri Engström
, Fil. Doktor, populationsbiologi, Institutionen för ekologi och evolution, Populationsbiologi och naturvårdsbiologi, Uppsala universitet.

Ulrika Jansson, Fil. Doktor, ekologi, Umeå universitet.

Tove Malmqvist
, Fil. Doktor, forskare, Miljöstrategisk analys (FMS), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm.

Anders Granström, Docent, skoglig vegetationsekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå.

Cecilia Kullberg, Docent, etologi, Stockholms Universitet.

Hans Persson, Professor, Institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Nic Kruys, Fil Doktor, ekologi, naturvårdskonsult, Uppsala.

Göran Milbrink, Professor, Avdelningen för zooekologi, Uppsala universitet.

Thorsten Klint, Fil. Doktor, zoologi/etologi, Stockholms universitet.

Håkan Pleijel, Professor, Växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet.

Paul F. Torrence, Fil. Doktor, Professor emeritus kemi och biokemi, Northern Arizona University, Flagstaff, Arizona, USA

Folke Günther
, Fil. Lic., systemekologi, f.d. lektor humanekologi, Lunds universitet, numera konsult, bibehållbara system.

Leif Andersson, Naturvårdsbiolog, Pro Natura.

Per-Anders Esseen, Professor, ekologisk botanik, Institutionen för miljö, ekologi och geovetenskap, Umeå universitet.

Stig Jacobsson, Fil. Doktor, forskare, mykologi, Institutionen för Växt- och miljövetenskaper, Göteborgs universitet.

Anna Dahlström, Forskare, agrarhistoria, Centrum för biologisk mångfald, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Kristjan Niitepöld, Fil. Doktor, Metapopulation Research Group, Institutionen för bio- och miljövetenskaper, Helsingfors universitet, Finland.

Tormod Vaaland Burkey, Fil. Doktor, ekologi/naturvårdsbiologi, Norge.

Martin Tjernberg, Fil. Doktor, ArtDatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Jostein Lorås, Førsteamanuensis, historia, forskat på kulturspår på träd, Høgskolen i Nesna, Norge.

Mari Källersjö, Professor, växtsystematik, Göteborgs botaniska trädgård och Göteborgs universitet.

Erik Öckinger, Fil. Doktor, ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Sara Henningsson, Fil. Doktor, ekologi, Lunds universitet.

Glenn Svensson, Fil. Doktor, ekologi, Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Hans Källander, Fil. Doktor, ekologisk zoologi, tidigare Lunds universitet.

Bengt Nihlgård, Professor emeritus, växtekolog, särskilt skogsekologi med biogeokemisk inriktning, Lunds universitet.

Sven-Axel Bengtson, Professor, zoologi, museichef, Zoologiska museet, Lunds universitet.

Svengunnar Ryman, Museiintendent, svampforskare, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet.

Bodil Enoksson, Fil. Doktor, zooekologi, f.d. forskare inom skogsmiljö, numera Biologibiblioteket, Lunds universitet.

Ulf Arup, Docent, växtsystematik, Lunds Universitet, och medlem av expertkommittén för rödlistade lavar.

Anders Nordin, Fil. Doktor, Museiintendent, lavar, Evolutionsmuseet, Uppsala Universitet.

Mattias Edman, Fil. Doktor, ekologi, forskare, Mittuniversitetet, Sundsvall.

Johan Ehrlén, Professor, växtekologi, Botaniska institutionen, Stockholms universitet.

Ola Svensson, Fil. Doktor, beteendeekologi och evolutionsbiologi, Göteborgs universitet.

Leif Ryvarden, Professor, mykologi, Universitetet i Oslo, Norge.

Julio Ferrer Mariné, Fil. Doktor, entomolog, pensionerad intendent, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Sophia Engel
, Fil. Doktor, biologi, forskare, fysiologi, Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Roland Moberg, Docent, Botaniksektionen, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet.

Mats Eriksson, Fil. Doktor, zoologi, föreståndare, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet.

Mats Gustafsson, Fil. Doktor, systematisk botanik, lektor, Biologisk Institut, Aarhus universitet, Danmark.

Jens-Christian Svenning, Professor, biologi, Biologisk Institut, Aarhus universitet, Danmark.

Eje Rosén, Docent, ekologisk botanik, Uppsala universitet.

Maria Hansson. Fil. Doktor, ekologi, biträdande lektor på Miljövetenskapliga Institutionen, Lunds universitet.

Mats Hjertson, Fil. Doktor, Museiintendent, kärlväxter, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet.

Risto Sulkava, Fil. Doktor, ekologi, Joensuu universitet, Finland.

Bo W. Svensson, Professor emeritus, entomologi, Uppsala universitet.

Ulf Swenson
, Docent, växtsystematik, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Olof Hedgren, Fil. Doktor, entomologi, tidigare vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Björn Helander, Fil. Doktor, Förste intendent, Enheten för miljögiftsforskning, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Niclas Jonzén, Docent, Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Peter Eliasson, Skog. Doktor, ekologi, Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Lars Hedenäs, Docent, mossor, Enheten för kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Michael Krikorev
, Mykolog, ArtDatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Sven Boström
, Fil. Doktor, zoologisk systematik, Förste intendent, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Mikael Hedrén, Docent, universitetslektor, växtekologi och systematik, Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Peter Lindberg,Fil. Doktor, ekolog, forskare, Zoologiska institutionen, Göteborgs Universitet.

David van der Spoel, Professor, biologi, Institutionen för Cell och Molekylärbiologi, Uppsala universitet.

Robert Ekblom, Fil. Doktor, fågelgenetik och ekologi, Uppsala universitet och Department of Animal and Plant Sciences, University of Sheffield, England.

Torsten Vor, Fil. Doktor, Deptartment of Silviculture and Forest Ecology, University of Göttingen, Tyskland.

Stefan Wirsenius, Universitetslektor, Fysisk resursteori, Institutionen för energi och miljö, Chalmers, Göteborg.

Fiona Schmiegelow, Docent, Northern Conservation Science, Department Renewable Resources, University of Alberta, Kanada

Ralph Cartar
, Docent, humlans ekologi, även i brukade skogslandskap, Department of Biological Sciences, University of Calgary, Kanada.

Bruce G. Baldwin, Professor, Intendent, Jepson Herbarium & Department of Integrative Biology, University of California, USA.

Jörgen Rudolphi, Fil. Doktor, ekologi, forskare, Institutionen f ör Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

J. Bruce Wallace, Professor, entomologi, Department of Entomology, University of Georgia, USA.

Sören Svensson, Docent, Biologiska institutionen, Lunds universitet.

Almut Beringer, Professor, miljö och hållbarhet, Monash Sustainability Institute, Monash University, Australien.

Lutz Fähser, Fil. Doktor, skogsvetenskap, Forestry Department, City of Luebeck, Tyskland.

Hartmut Roweck, Professor, Ecology Centre, Department of Landscape Ecology, University of Kiel, Tyskland.

Mats Hagner, Professor emeritus, skogsföryngring, Institutionen för skogsekonomi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå.

Herb Wilson, Professor, biovetenskap, Department of Biology, Colby College, Waterville, USA.

Maj Rundlöf, Fil. doktor, ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Lars Imby, Biolog, f.d. intendent (numera pensionär), Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm, och ordförande i ArtDatabankens fjärilskommitté.

Lee E. Frelich, chef, University of Minnesota Center for Hardwood Ecology, ämnesområde: Skogsekologi, störningsekologi, och invasiva arter, Department of Forest Resources, University of Minnesota, USA.

Thomas C. Harrington, Fil. Doktor, skogspatolog, Professor, State University, USA.

Ane Timenes Laugen, Post Doc., Institutionen för Ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala.

Svante Holm, Fil. Doktor, genetik, lektor, Mittuniversitetet, Sundsvall.

Jan Westin, Fil. Doktor, zoolog, vetenskaplig ledare, Universeum, Göteborg.

Anders Telenius, Docent, växtekologi, numera verksam vid Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Marcus Hedblom, Fil. Doktor, ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala och Göteborgs universitet.

Jonas Victorsson, Fil. Doktor, zooekologi, Institutionen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala.

Sabine Stöhr, Fil. Doktor, systematisk zoologi, Förste intendent, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Johannes Bergsten, Fil. Doktor, Förste intendent, entomologisk forskning, Enheten för entomologi, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Grzegorz Mikusinski, Fil. Doktor, Docent, Grimsö forskningsstation och Skogsmästarskolan, Sveriges Lantbruksuniversitet, Riddarhyttan and Skinnskatteberg.

Torbjörn Kronestedt, Fil. lic., systematisk zoologi, f. d. förste intendent, Enheten för entomologi, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Anders Warén, Fil. Doktor, Förste intendent, Enheten för evertebratzoologi, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Mikael Ohlson, Professor, ekologisk botanik, Institutt for naturforvaltning (INA), Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, Norge.

Yngvar Gauslaa, Professor, Institutt for naturforvaltning (INA), Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, Norge.

Ibai Olariaga Ibarguren, Fil. Doktor, Post. Doc., svamptaxonomi, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Martin Westberg, Fil. Doktor, systematisk botanik, Enheten för kryptogambotanik, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Thomas Merckx, Fil. Doktor, naturvårdsbiologi – ekologi, Wildlife Conservation Research Centre, Department of Zoology, University of Oxford, England.

Andy Foggo, Fil. Doktor, skogsekologi, Marine Biology and Ecology Research Centre, School of Marine Sciences and Engineering, University of Plymouth, England.

Svenolov Lindgren, Docent, botanisk mikropaleontologi, Stockholms universitet.

Walter J. Bock, Professor, evolutionsbiologi, Columbia University, New York, USA.

Anders Bohlin, Mykolog, pensionär, f.d. ordförande i Artdatabankens expertkommitte för hotade svampar, f.d. president i European Council for Conservation of Fungi (ECCF), f.d. conservation officer i European Mycological Association (EMA) (numera hedersledamot).

F. Stuart Chapin, III, Professor, ekologi, skogsekologi, University of Alaska Fairbanks, USA.

David B. Roberts, Fil. Doktor (Cambridge),  Fil. dr honaris causa (Umeå), Emeritus Fellow Magdalen College Oxford, tidigare vid Genetics Laboratory, Oxford University, England.

Lena Gustavsson, Fil. Doktor, systematisk zoologi, Förste intendent, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Kimberly Bostwick, Fil. Doktor, evolutionsbiologi, forskarassistent, Cornell University, New York, USA.

Frederick Dean, Professor emeritus, viltvård, University of Alaska Fairbanks, USA.

Hege Vårdal, Fil. Doktor, systematisk zoologi, intendent, Enheten för Entomologi, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Sigmund Hågvar, Professor, natur- och miljöskydd, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, Norge.

Magnus Popp, Fil. Doktor, forskare, systematisk botanik, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Norge

Anders K. Wollan, Mykolog, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, Norge.

Klaus Høiland, Professor, Microbial Evolution Research Group (MERG), Institutt for Biologi, Universitetet i Oslo, Norge.

Björn Aldé n, Förste intendent, dendrolog, Göteborgs botaniska trädgård, Göteborg.

Thomas Lyrholm, Fil. Doktor, zoologi, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Kjell Arne Johansson, Docent, Förste intendent, Enheten för entomologi, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Malcolm Hunter, Professor, ekologi och naturvårdsbiologi, University of Maine, USA.

Gro Gulden, Professor emerita, mykologi, Universitetet i Oslo, Norge.

Jörgen Olsson, Fil. Doktor, växtekologi, Umeå universitet.

Marla McIntosh, Professor, växtvetenskap, University of Maryland, USA.

Asko Lõhmus, Fil. Doktor, ekologi, forskare, University of Tartu, Estland.

Ulf B. Olsson, Fil. Doktor, Systematisk botanik, seniorforskare, mykologi, Lund.

Tomasz Wesolowski, Professor, Department of Avian Ecology, Wrocław University, Polen.

Johan Bergstedt, Fil. Doktor, växtekologi, Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå, och Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi, Linköpings universitet.

Ernst-Detlef Schulze, Professor emeritus, skogsbruk, växtekologi, biogeokemi, Max-Planck Institute for Biogeochemistry, Jena, Tyskland.

Erling Ögren, Professor, skoglig genetik och växtfysiologi, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå.

Johan Asplund, Fil. Doktor, ekologi, Institutt for naturforvaltning (INA), Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, Norge.

Kari Vepsäläinen, Evolutionsbiolog (pensionär), docent, zoologi, Helsingfors universitet, Finland.

Rigas Tsiakiris, Fil. Doktor, skogsmästare, ämnesområden: skyddade områden, ornitologi, Ioannina, Grekland.

Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn,Professor, skogsföryngring, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Umeå.

Gabriella Gamberale Stille, Docent, Forskare vid Zoologiska institutionen, Stockholms Universitet.

Raivo Mänd, Professor, zooekologi, Department of Zoology, Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, Tartu, Estland.

Alexandre Antonelli, Fil. Doktor, vetenskaplig intendent, Göteborgs botaniska trädgård, Göteborg.

Peter Norberg, Ekon. Dr., Etik och företagsansvar, Handelshögskolan i Stockholm.

Johan Uddling Fredin, Fil. Doktor, Växters responser på atmosfärsförändringar, Institutionen för Växt- och Miljövetenskaper, Göteborgs Universitet.

Anette Kjellgren, Professor, Psykologi, Människans relation till naturen, Karlstads universitet