startsida_sv
Nu är det år 2010. Det är i år som miljömålet Levande skogar ska vara uppfyllt och ett nytt delmål för skogsskydd ska antas. Trots det kritiska läget har den svenska regeringen skurit ner på anslaget till skogsskydd och förordar en intensifiering av skogsbruket. I ett upprop, kräver nu ledande forskare att den svenska regeringen agerar kraftfullt och skyddar Sveriges sista gamla naturskogar och andra skogar med höga naturvärden, innan det är för sent.
Mer än 100 forskare har skrivit under uppropet. De menar att ett uthålligt svenskt skogsbruk inte kan uppnås i en situation där 95 procent av de produktiva skogarna är exploaterade och endast enstaka procent av skogsmarken är avsatt till naturvård. Sverige har förbundit sig internationellt och nationellt att stoppa förlusten av biologisk mångfald och forskarna anser att det är regeringens skyldighet att följa dessa åtaganden.

– Vi har på papperet en bra miljöpolitik och de svenska miljömålen är föredömliga, säger Bengt Gunnar Jonsson, professor i växtekologi vid Mittuniversitetet. Det finns dock en alltför stor skillnad mellan målen och medlen – den politiska viljan att genomföra politiken verkar saknas i praktiken. Som en konsekvens ser vi ett alltmer utarmat skogslandskap där skogsvårdslagens miljömål är tydligt underordnat produktionsmålet.

Under 2010 fattas beslut inför Sveriges miljömål till 2020. I uppropet kräver forskarna att 20 procent av den produktiva skogsmarken ska skyddas inom det nya arealmålet för miljömålet Levande skogar under perioden 2010-2020, vilket ligger i linje med ledande naturvårdsforskning. För att nå dit måste stora arealer skogsmark restaureras eftersom tillräckliga arealer skog med höga naturvärden inte finns i Sverige idag.

Forskarna menar att anslaget till skogsskydd måste höjas till den nivå som krävs för att långsiktigt bevara skogens biologiska mångfald. Genom att bevara kvarvarande äldre skogar anses också markens kollager bibehållas och klimatförändringarna motverkas. Forskarna vill även främja en ökad variation av skogsbruksformer i de 80 procent av den produktiva skogsmarken som fortsatt brukas samt menar att den generella hänsynen till natur och vatten måste förbättras.

– Sverige är ett av världens rikaste länder, säger Sven G Nilsson, professor i ekologi vid Lunds universitet. Vi har därför råd att bevara de sista naturskogarna och även återskapa naturvärden i andra skogar. Vi har ärvt ett rikt växt- och djurliv från våra förfäder, det måste vi föra vidare till kommande generationer.

Det är föreningen Skydda Skogen som tagit initiativ till forskaruppropet för bevarandet av Sveriges gammelskogar och andra värdefulla naturskogar och trädmiljöer. Föreningen söker nu ett brett stöd från allmänheten och forskare. Alla som vill underteckna uppropet, uppmanas göra det på Skydda Skogens hemsida (se länken nedan).

Kontaktpersoner:

Sven G Nilsson. Professor i ekologi, Lunds universitet, 0476-21 614, sven.nilsson@zooekol.lu.se
Viktor Säfve. ordförande, Skydda Skogen, 076-1148811, viktor.safve@skyddaskogen.se
Amanda Tas, sekreterare, Skydda Skogen, 076-7613533, amanda.tas@skyddaskogen.se

Länk till uppropet här.