Persson Deltagare Hassela 2011bild: Kerstin och Per-Anders Persson (2011), Hassela.

Sedan Forskningsresan startade 1993 har den pågått årligen med syftet att samla så många intresserade och kunniga på skogens mångfald som möjligt. Trots att kalhyggena breder ut sig, finns det intressanta skogar kvar, men kunskapen om dem är ofta bristande. När Forskningsresan är över är läget alltid ett annat. Vi brukar ha gjort mängder av fynd av arter; svampar, fåglar, lavar, mossor, kärlväxter, insekter. Det är svårt att bedriva god naturvård utan kunskapen om var de hotade arterna finns.

Forskningsresan är inte bara ett perfekt tillfälle för att få komma ut i skogen och få se en massa spännande arter. Det är också en samlingspunkt för skogsintresserade. Det finns alltid något nytt att lära sig, vare sig en har varit med sedan starten, eller är med för första gången. Runt 50 deltagare av alla åldrar brukar vara med varje år.

Med Forskningsresan vill vi rädda hotade skogar, hitta och lära oss arter, umgås med skogsintresserade och uppleva fantastisk natur som annars är svår att uppleva, då den brukar vara för avlägsen för bara en dagsutflykt. Men vi vill också sprida information om hotade skogar till allmänheten, skogsbolagen och politikerna.

Forskningen pekar på att ju fler arter som dör ut, desto mindre blir produktionen av den biomassa och andra ekosystemtjänster som bland annat vårt samhälle behöver. Med andra ord gäller det inte bara våra fantastiska skogar, utan
också samhällets överlevnad. I slutändan hoppas vi att de skogar där knärot, lavskrika, tretåig hackspett, kandelabersvamp, doftticka, grön sköldmossa, lunglav och en mångfald av mykorrhizasvampar finns skyddas, så att också människor kan uppleva dessa våra sista spillror av naturskogar.

För mer information, kontakta Johan Moberg, samordnare Forskningsresan 2015 (073-8073644, johan.jomo.moberg@gmail.com).