Skogs- och artskydd och miljöövervakning i Norra Europa
Som del i ett internationellt samarbetsprojekt om hållbart skogsbruk och naturskydd i Finland, Sverige och
Ryssland, arrangerar vi ett seminarium och en exkursion i Sverige 25:e – 31 augusti 2016.
Veckan börjar med seminarium i Uppsala den 25:e augusti.

Plats: Artdatabanken, Uppsala.
Tid: 12-18:00
Datum: 25 augusti 2016
Arrangör: föreningen Skydda Skogen
Moderator: Viktor Säfve

Med stöd från: Nordiska ministerrådet
Föreläsningar/föredragshållare:

  • Alexander Markovsky, om nytt webbverktyg för skogar med höga naturvärden i Ryssland (naturvårdsexpert, Ryssland)
  • Olli Turunen – om skogsskydd i Finland och Eu-lagstiftning. (Finska naturskyddsföreningen)
  • Alice Högström – om signalarter, kartläggning av nyckelbiotoper, uppföljning av biologisk mångfald (Skogsstyrelsen)
  • Håkan Berglund – om ArtDatabanken samt om art-habitatövervakning i skog (Artdatabanken)
  • Karin Ahrne – om rödlistning fokus skog (Artdatabanken)
  • Stephen Coulson – om Artportalen (Artdatabanken)

Anmälan:
OBS! Begränsat antal platser. Anmälan ska vara inne hos Viktor Säfve senast den 23:e augusti:

kontakt@naturby.se