Regeringen föreslår idag att 100 000 ha av statliga Sveaskogs skogar ska användas som ersättningsmark till skogsägare istället för pengar vid reservatsbildning. Därmed anses det uppsatta delmiljömålet för skydd av skogsmark till 2010 kunna nås. Samtidigt föreslår regeringen att Sveaskogs uppdragsinriktning ska ändras och att bolaget ska vara mer marknadsmässiga och inte tillhandahålla ersättningsmarker vid reservatsbildning efter utgången av 2010.

Regeringens förslag skulle innebära en ökning av skyddade skogsarealer i landet med ca 0,4 procent. Totalt sett skulle då ca 2 procent av den produktiva skogsmarken nedan fjällskogen ha ett permanent skydd.

– Det är bra att mer skog skyddas formellt och om delmålet till 2010 nås i tid, men regeringen levererar inte de ekonomiska resurser och de strategier som krävs för att det övergripande målet ska kunna nås, målet att långsiktigt bevara alla inhemska arter i livskraftiga populationer och ett levande skogslandskap, säger Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen.

Regeringen bedömer att det årliga anslaget till biologisk mångfald kan sänkas med 210 miljoner kronor under åren 2011 till 2020 eftersom medel tidigare avsatts på detta anslag för att nå delmålet om långsiktigt skydd av skogsmark 2010. Enligt ledande naturvårdsforskare måste 20 procent av Sveriges totala produktiva skogsmark skyddas för att bevara den biologiska mångfalden och ett levande skogslandskap. Skydda Skogen menar att en sänkning av anslaget är förödande och att det istället måste höjas avsevärt.

Föreningen är också bekymrad över förslagen i regeringens proposition om Sveaskog och misstänker samtidigt att de 100 000 hektaren till stor del kommer att gå till stora skogsbolag.

– De stora skogsbolagen har nämligen under lång tid gått samman och blockerat reservatsbildningar på sina marker, med kravet att de ska få andra marker att bruka, istället för full ekonomisk kompensation, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen.

Skydda Skogen menar att de aviserade ersättningsmarkerna inte på långa vägar kommer att räcka för att länsstyrelserna ska kunna tillgodose alla enskilda skogsägare med varken ersättningsmark eller ekonomisk kompensation. Inte minst eftersom regeringen aviserat att de från och med 2011 inte vill ge Sveaskog något fortsatt uppdrag att tillhandahålla ersättningsmark och eftersom de medel som fördelas till skogsskydd har sänkts.

– Ungefär hälften av all produktiv skogsmark i Sverige är privatägd, om man räknar bort de stora skogsbolagen, och de skogar med höga naturvärden som finns inom dessa marker berörs inte av byteshandel mellan staten och de stora skogsbolagen, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Det är märkligt att regeringen tycks strunta i sina egna väljare bland enskilda skogsägare. De 100 000 ha kommer inte vara lösningen för alla de enskilda markägare som vill ha ekonomisk ersättning eller bytesmark, särskilt inte om regelverket ändras i expropriationslagstiftningen, där staten ska betala 25 % mer än markvärdet vid alla slags intrång.

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, 076-1148811, viktor.safve@skyddaskogen.se
Daniel Rutschman, sekreterare i Skydda Skogen, 073-810 72 39, daniel.rutschman@skyddaskogen.se