gammelskog

– Vad är gammelskog?
Svar: Gammelskog är en skog med en markant andel gamla träd, ofta med ett stort inslag av död ved. Skogen är relativt orörd och har direkt avgörande betydelse för den hotade och sällsynta delen av skogens flora och fauna. Det kan exempelvis röra sig om en ädellövskog i Götaland, eller en gammal talldominerad skog i Norrland.

Den orörda skogen är ett komplicerat dynamiskt biologiskt system, ett slags samhälle kännetecknat av stor artrikedom och oregelbundet återkommande störningsregimer, såsom skogsbrand, stormfällning, insektsangrepp, mm. Många arter är störningsgynnade. Exempelvis är granföryngring gynnad av stormluckor, björk och tall av brand. Varje art har sin karakteristiska livscykel. Det kan ta 1000 år för exempelvis en tall att gå igenom sin fulla livscykel, från frö till gammalt träd som sedan dör och bryts ner. Men, med en modern skogsbruksmaskin tar det bara några sekunder att i förtid avsluta livscykeln.  (se även definitionslistan nederst på sidan)

– Finns det inte nog mycket skog i Sverige?
Har inte nog mycket gammelskog skydd mot avverkning?
Svar: Det kan tyckas att det finns mycket skog i Sverige men: över 90 procent av all skog är mer eller mindre påverkad av skogsbruk och har en låg ålder. Nästan 2000 skogs- och trädlevande arter är hotade eller missgynnade i Sverige. En stor del av dem är beroende av den gamla naturskogens dynamik. Endast runt 5 % av skogarna (utslaget på hela landet) nedanför den fjällnära skogen består av gammal naturskog, enligt naturvårdsmyndigheternas beräkningar. Obs! Då är inte äldre skogar med naturvärden, eller med potential att utveckla höga naturvärden, inräknade. Och myndigheternas inventeringar är inte heltäckande. Naturvårdare upptäcker fortfarande nya skogar med höga naturvärden som saknar skydd och hotas av avverkning. Mer kartläggning behövs.

– Är det inte myndigheternas och skogsnäringens uppgift att sköta arbetet med att bevara skogens värden?
Svar: Så är det enligt Skogsvårdslagen och miljöcertifieringar som exempelvis FSC, men… läget i skogen är mycket kritiskt, staten tilldelar inte nog stora resurser till naturskydd och stora delar av skogsnäringen följer inte lagen och lever inte upp till sitt åtagande enligt FSC. Vårt arbete med att belysa det kritiska läget i skogen och sätta press på politiker och skogsnäringen behövs!

Några skogstermer och definitioner som rör gammelskog:

Gammelskog – äldre naturskog. (se: naturskogsartad skog, naturskog, urskog och urskogsartad skog)

Naturskogsartad skog (se även naturskog) – gamla kulturskogar (skogar som är starkt formade av bruk) som inte skötts under lång tid och därför fått drag av naturskogens dynamik. Begreppet är tillämpbart främst i mellersta och södra Sverige där de flesta skogar historiskt varit starkt påverkade av bruk och kanske avverkats upprepade gånger under 1600 – 1800-talet, men som sedan återfått viktiga drag från opåverkade skogar, såsom luckighet, flerskiktning, olikåldrighet, inslag av äldre träd, senvuxna undertryckta träd, död ved m.m.

Naturskog 1 – skog som uppkommit genom naturlig föryngring och som är mer eller mindre påverkad av olika typer av plockhuggning. Behöver inte ha karaktären av gammal urskog men har ofta många drag från opåverkade skogar, såsom luckighet, flerskiktnig, olikåldrighet, inslag av gamla träd, senvuxna undertryckta träd, död ved mm. Det kan också röra sig om likåldrig skog som vuxit upp efter en brand och som skattats på överståndare, eller hårt plockhuggen gammelskog, s.k. restskog.

Naturskog 2 – skog som uppkommit genom spontan, naturlig föryngring på ursprunglig skogsmark och som varit opåverkad av människan så länge att den i stor utsträckning förvärvat de egenskaper (trädstruktur, artsammansättning mm.) som kännetecknar motsvarande urskog.

Urskog – Skog som aldrig påverkats av systematiskt skogsbruk. Enstaka träd som huggits eller andra kulturspår bortses om dessa inte har någon påverkan på skogens naturliga struktur. Gäller även för yngre opåverkade successionsskogar efter naturliga störningar. Det finns ingen enhetlig definition för urskog, utan flera liknande definitioner, ofta där endast sena successionsstadier omfattas av begreppet (~ klimaxskog).

Urskogsartad skog – i regel avses gammal, ”urskogslik” naturskog som innehåller många av de element som är typiska för äldre urskogar, såsom lågor, döda träd och riktigt gamla träd. Avser här också opåverkad eller nära opåverkad skog som uppkommit efter en naturlig störning, främst skogsbrand. Eventuellt brukande har varit så litet till omfattningen att den naturliga strukturen inte påverkats nämnvärt utan är fullt jämförbart med en helt opåverkad skog.