Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

”Från mångfald till enfald”- en rapport som visar vägen till möjlig hållbarhet

Brännvinsberget i Ore Skogsrike efter avverkning. Minst 600 hektar skyddsvärda skogar i Ore Skogsrike har
kalavverkats av Sveaskog, trots rödlistade och hotade arter som fanns i området, foto: Sebastian Kirppu

Naturskyddsföreningen har denna vecka släppt en ny rapport om tillståndet i de svenska skogarna: ”Från mångfald till enfald”. Rapporten speglar den sorgliga verkligheten i skogen med den förödande landskapsomdaning som skogsbruket medfört. Det är ingen nyhet för den som är insatt i skogsfrågor. 

Rapporten tar bland annat upp att det statliga skogsinnehavet (17%) kan spela en nyckelroll mot ett hållbart skogsbruk. Genom de statliga ägardirektiven så kan regeringen styra skogsbruket: Statligt ägda värdefulla skogar måste skyddas. Statligt ägd skog kan då användas som utbytesmark. Naturvärden måste byggas upp igen på statligt ägd skogsmark genom restaurering. Ett hyggesfritt skogsbruk måste utformas i de skogar utan höga naturvärden som kan brukas. Via ägardirektiven måste avkastningskravet på Sveaskog sänkas. Men allt detta hänger på politikernas vilja och handlingskraft.

– Vi väntar på att politikerna ska ta nya tag och formulera en skogspolitik som tar verklig hänsyn till skogens alla värden – biologisk mångfald, sociala värden, kulturmiljöer, renskötseln, friluftslivet och andra frilufts- upplevelse- och besöksnäringar. Dessa värden måste tas in i beräkningarna när beslut om skogsbrukets framtid fattas, säger Johanna Sandahl i ett pressmeddelande om rapporten.

Läs hela rapporten här.