Mellan Nedre Särvsjön och Nedre Grundsjön i Härjedalen har Fiskarheden avverkat en fjällnära gammelskog. Foto: Privat

Det certifierade trävarubolaget Fiskarheden har nyligen avverkat en äldre fjällnära skog i Härjedalen. Årsringarna på stockarna vittnar om att skogen var omkring 200 år. I omgivningen finns bland annat den rödlistade tretåiga hackspetten (NT), rikligt med den rödlistade garnlaven (NT), den rödlistade spillkråkan (NT) samt tjäder, orre och lavskrika som alla är fridlysta enligt Artskyddsförordningen.  

Området som Fiskarheden har avverkat ligger mellan Nedre Särvsjön och Nedre Grundsjön i Härjedalen. Landskapet består av en mosaik av myrar och fjällnära gammelskog. Fiskarheden är certifierat med både FSC och PEFC certifikat som ska garantera ett hållbart skogsbruk. Naturvärden och rödlistade arters livsmiljöer får bolaget inte förstöra. Fiskarheden ska även följa förordningar bl a gällande hotade arter, enligt FSC-certifieringen.

I omgivande skog så har den rödlistade tretåiga hackspetten lämnat sitt spår på en granstam. Foto: Privat

Fiskarheden lurar sina kunder

På sin hemsida skriver bolaget att ”Fiskarheden tar ansvar för hela kedjan genom att vi är spårbarhetscertifierade. Det innebär att råvaran kommer från certifierade skogar eller är kontrollerat virke, dvs virke som inte kommer från kontroversiella källor enligt FSC Controlled Wood resp PEFC Controlled Sources.” Men detta är tomma ord då bolaget avverkar en fjällnära gammelskog. Avverkningen bryter med stor sannolikhet mot FSC-standardens kriterier, bland annat Princip 1 om lagerfterlevnad ”Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser”. 

Stora stockar med många årsringar avverkades, foto: Privat

Mer än 90% av virket säljs utomlands

Kanske fraktar man virket till utlandet. På Fiskarhedens hemsida står det nämligen att mer än 90 procent av produktionen har köpare utanför Sveriges gränser. Men det blir svårt att spåra virket tillbaka till kalavverkningen av en gammelskog som inte längre finns. Samtidigt lurar man köparen att tro att virket är hållbart.

Det finns rikligt med den rödlistade garnlaven (NT) och skrovellav (NT) på sälg precis intill avverkningen, i samma typ av skog. Dessa lavar växer bara i gamla skogar som inte har slutavverkats, sådana skogar går inte att återskapa. Om skrovellav står det i Artfakta att ”lavens fortsatta förekomst bör säkerställas genom att lokaler med äldre skog skyddas”. Om garnlav står det att orsaken till tillbakagången beror främst på att man har slutavverkat naturskogsartade skogar och genom att skydda skogsmiljöer med garnlav gynnar man också flera andra sällsynta och rödlistade arter.

Närliggande skog som också är delvis avverkningsanmäld. Gammelskog med mycket rödlistad garnlav. Foto: Privat

Fler avverkningsanmälningar

Söder om avverkningsområdet finns nya avverkningsanmälningar, bland annat har Mellanskog hängt upp sina snitslar i skogen. Just nu är det extremt många avverkningsanmälningar i den fjällnära skogen i Sverige, vilket är en effekt av en dom i Mark- och Miljödomstolen från 2020. Inget annat land i EU har så stora och unika skogsområden som är nästan opåverkade av människor. Så det är av internationellt intresse att Sverige bevarar sina fjällnära skogar.

Här är fler artiklar om fjällnära skog:

Explosion av avverkningsanmälningar i Jämtland

En hyllning till den fjällnära skogen

Ny rapport: Vår unika fjällnära skog är hotad