Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

FSC-certifierade Södra söker dispens för att få avverka skog med 1200 fridlysta knärot

FSC-certifierade skogsbolaget Södra har sökt dispens från Länsstyrelsen för att få avverka en skog med 1200 plantor av den rödlistade och fridlysta orkidén knärot vid Kråketorp i Hultsfreds kommun, Småland. Skogsstyrelsen har meddelat att det inte är möjligt att avverka utan att skada knäroten. Men trots detta agerar Södra för att få kunna avverka. Oskarhamnsbygdens Fågelklubb skriver i ett FSC klagomål att om Södra avverkar skogen så bryter bolaget mot både FSC kriterier och artskyddsförordningen.

Ett exempel på växtplats för knärot i den avverkningsanmälda skogen. Foto: Privat

Skogsbolaget Södra är certifierat med FSC certifikat, vilket ska garantera ett hållbart skogsbruk. Naturvärden och rödlistade arters livsmiljöer får bolaget inte förstöra. Södra ska även följa förordningar bl a gällande hotade arter, enligt FSC-certifieringen. Trots kännedom om rödlistade och skyddade arter så söker nu bolaget dispens från Länsstyrelsen för att få avverka en skog med höga naturvärden. Länsstyrelsen har långa handläggningstider och skriver att de inte kan meddela fågelklubben när de har tagit beslut om Södras dispens.

Knärot och talltita i skogen, båda är rödlistade och fridlysta arter

Den rödlistade orkidén knärot är rödlistad som sårbar (VU) och fridlyst enligt §8 i artskyddsförordningen. Det finns även talltita i skogen. Den är rödlistad som nära hotad (NT) och fridlyst enligt §4 i artskyddsförordningen. Om Södra avverkar strider det mot Princip 1 i FSC standarden som handlar om lagefterlevnad: ”Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser”.

Knärot kräver jämn luftfuktighet och är känslig för snabba förändringar av ljus- och vindförhållanden, eller uttorkning. Den klarar därför inte att Södra avverkar där.

Knärot i avverkningsanmälan i Kråketorp. Foto: Privat

I FSC-klagomålet framgår att Södra även bryter mot Princip 6 i FSC standarden som innebär miljövärden och miljöpåverkan. Under denna punkt står att skogsbolag som har FSC-certifikat ska upprätthålla, bevara och/eller återställa skogsbruksenhetens ekosystemtjänster och miljövärden.  De ska undvika, minska eller åtgärda negativ miljöpåverkan.

-Södras dispensansökan innebär i praktiken ett brott mot de flesta av underkriterierna i princip 6, skriver Oskarshamnsbygdens Fågelklubb.

Bland annat så ska certifikatsinnehavaren (Södra) ”skydda sällsynta arter och hotade arter samt deras livsmiljöer”. Södra gör det motsatta om de avverkar området. En vanlig föryngringsavverkning skulle dessutom innebära en omvandling av naturlig skog till plantageskog- vilket också strider mot FSC-standarden enligt punkt 6.9. Under den punkten står det att ”certifikatsinnehavaren ska inte omvandla naturlig skog till plantageskog”.

Småvatten i avverkningsanmälda skogen vid Kråketorp. Foto: Privat

Skogen är en äldre barrblandskog med flera naturvårdsarter. I området finns även både småvatten och sumpskog. Förutom knärot och talltita har fågelklubben hittat signalarter som grovticka och dropptaggsvamp, typiska arter som kransmossa, linnea och gammelgranslav samt fridlysta arter som revlummer och blåsippa. Oskarshamnbygdens Fågelklubb skriver att skogen behöver inventeras mer noggrant framöver, bland annat under marksvampsäsongen.

Knärot är en naturvårdsart

Knärot är en naturvårdsart och skyddad enligt Artskyddsförordningen SFS 2007:845. Naturvårdsarter är ett samlingsord för arter som är värda ett särskilt skydd eller som visar att de områden, där dessa arter växer, behöver extra skydd.

Argument för att skydda alla kända lokaler av knärot från avverkning
Den är fridlyst och upptagen i artskyddsförordningen bil 2
VU (Sårbar) i rödlistan 2020, uppklassats från NT (Nära hotad) 2015
Minskat med 40% de senaste 60 åren
Fortsatt minskning med 30% förväntas
Har inte förmåga att återkolonisera
Indikerar lång skoglig kontinuitet, andra hänsynskrävande arter finns på lokalerna
Stor förlust av okända lokaler pga avverkningar
Uppfyller inte kraven på gynnsam bevarande status (2 av 3 kriterier inte uppfyllda)
Lämpligt att avsätta skog med knärot (och därmed andra hänsynskrävande arter) så länge inte Sverige uppnår målet Levande skog

Läs fler artiklar om skogsbruket och knärot:

Knärotsskog gallrad och sönderkörd av markägare

Oskarhamnsbygdens Fågelklubb får rätt om knärot

Nu avverkas skog med rödlistad knärot- Skogsstyrelsen invänder inte