Svenska FSC är nominerat till Jordens Vänners Greenwash-pris 2015. FSC håller naturligtvis inte med om detta och har gått ut med ett försvar. Skydda Skogen tycker dock att FSC har gjort sig förtjänta av priset, och vill visa stöd för nomineringen.

Miljörörelsen gick på 90-talet med i svenska FSC med förhoppningen om konkreta resultat. Vissa resultat har också uppnåtts, till exempel att fem procent av arealen sätts åt sidan som frivilliga avsättningar. Men som helhet är certifieringen greenwashing, eftersom 1) kraven inte har kunnat skärpas nämnvärt med tiden, 2) det i Sverige har varit nästan omöjligt för bolag att förlora sitt certifikat när de brutit mot reglerna, 3) FSC legitimerar det svenska plantage- och hyggesskogsbruket som omvandlar skogslandskapet och hotar den biologiska mångfalden, 4) certifieringen hindrar inte att många skogar med höga naturvärden avverkas och 5) frivilliga avsättningar har inget permanent skydd och kan bytas ut och avverkas.

Både Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen och Jordens Vänner har hoppat av när de har märkt att arbetet inte ledde framåt och kraven inte skärptes. I Naturskyddsföreningens rapport ”Credibility at Stake” dokumenteras hur värdefulla skogar avverkas och hur klagomål till certifierare inte leder någonstans. Det handlar inte bara om enstaka exempel utan är ett systemfel. Bara en gång har ett stort bolag (Bergvik) blivit av med certifieringen, men det skedde bara lokalt och de fick snart tillbaka det igen.

I FSC-standarden ingår det basala kravet att följa lagen. Även här brister det, eftersom Skogsstyrelsens egna undersökningar visar att mer än en tredjedel av alla hyggen inte följer lagens krav. Dessutom är inte FSC anpassad till Artskyddsförordningen, som kräver dispens för verksamheter som förstör livsmiljön för olika hotade arter.

Det svenska plantageskogsbruket, som kalhugger naturligt uppväxta skogar för att ersätta dem med likåldriga monokulturer av gran eller tall, hotar den biologiska mångfalden i skogen. Många arter behöver lövträd, död ved och en varierad miljö, och naturvårdsforskning visar att vi behöver avsätta tjugo procent av skogen för att ha en chans att bevara mångfalden. FSC ställer vissa positiva krav, men varken kraven eller efterlevnaden av dem är på långa vägar tillräckliga för att det certifierade skogsbruket ska kunna kallas hållbart. FSC har alltså mycket kvar att bevisa innan det är något mer än greenwashing.

Pressmeddelande utskickat 2015-04-22, med kontaktpersoner:
Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen (0706787423, elin.gotmark@fripost.org)
David van der Spoel, styrelseledamot i Skydda Skogen (0703157044, david.vanderspoel@skyddaskogen.se)