Den avverkningsanmälda skogen vid Grästjärnen. Foto: Privat

Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har skickat in FSC-klagomål gällande två avverkningsanmälda skogar i Bräcke kommun, Jämtland.  FSC-certifierade SCA vill avverka skogarna trots naturvärden, vilket bryter mot certifieringen. I den ena avverkningsanmälan ingår delar av en registrerad nyckelbiotop. Båda områden består av naturskog med rödlistade arter som tretåig hackspett, garnlav, vedrappmossa och lunglav.

Avverkningsanmälan vid Grästjärnen är på cirka 4 hektar. Skogen ligger i en sluttning ner mot Grästjärnsbäcken. Det är träd i olika åldrar och mycket död ved vilket gynnar biologisk mångfald. De ovanliga arterna ullticka och vedtrappmossa finns på flera gamla nedfallna träd. Båda arter är rödlistade som nära hotade (NT). Det finns även garnlav, kolflarnlav och lunglav i skogen, också rödlistade som nära hotade. De är arter som trivs i gammelskog och största hotet är skogsavverkning, enligt Artdatabankens Artfakta.

Föreningarna skriver i FSC-klagomålet: ”En föryngringsavverkning av en naturskogsartad skog som denna skulle i praktiken innebära att naturlig skog omvandlas till plantageskog vilket strider mot 6:9 i FSC-standarden”.

En avverkning vid Grästjärnen strider även mot kriterierna 6.4, 6.4.3 och 6.5 i standarden. Enligt FSC så ska certifikatsinnehavaren (SCA) ”skydda sällsynta arter och hotade arter samt deras livsmiljöer”. SCA gör det motsatta om de avverkar området.

Avverkningsanmälan vid Mörtsjöberget är på cirka 3 hektar. Skogen ligger i en blockrik brant och delvis i en registrerad nyckelbiotop. Det finns mycket gran men även asp, björk, sälg och tall. När nyckelbiotopen registrerades 1994 noterades två fyndplatser av doftticka som är rödlistad som sårbar (VU) men även fridlyst enligt §8 Artskyddsförordningen. I skogen finns spår (ringhack) av tretåig hackspett som är rödlistad som nära hotad (NT) och fridlyst enligt §4 Artskyddsförordningen. Övriga rödlistade arter är granlav (NT), kolflarnlav (NT) och lunglav (NT) samt vedtrappsmossa (NT).

Nyckelbiotoper ska inte avverkas om ett bolag har FSC-certifiering, det framgår tydligt i FSC standarden. Föreningarna skriver:

”Om dofttickans växtplatser eller den tretåiga hackspettens livsmiljöer skulle skadas bryter det mot princip 1 i FSC-standarden vilket innebär att certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser”.

Om SCA avverkar bryter de även mot kriterierna 6.5 och 6.9 i certifieringen och mot paragrafer 4 och 8 i Artskyddsförordningen.

Ladda ner Skydda Skogens och Jämtlands skogsgrupps FSC-klagomål om Grästjärnen här.

Ladda ner Skydda Skogens och Jämtlands skogsgrupps FSC-klagomål om Mörtsjöberget här.