Det finns gott om död ved i naturskogen vid Gallsjön. På den grova liggande döda granen (s.k. granlåga) växer den rödlistade och sårbara vedsvampen rynkskinn. Foto: Jan Brenander.

Myndigheter har hittills inte agerat för att långsiktigt skydda ett stort och sammanhängande skogsområde av reservatsklass i Vimmerby kommun – trots ca 80 naturvårdsarter och upprepade påtryckningar från den ideella naturvården. Nu är gallring planerad i en del av området och Skogsgruppen i Oskarshamn befarar att naturvärden kan gå förlorade.

Det oskyddade skogsområdet ligger ca 2 mil nordost om Hultsfred, norr och söder om Gallsjön och utmed Tunaån. Området omfattar hela ca 300 hektar och är omväxlande med äldre tall- och granskog i 120-160-årsåldern, bäckmiljöer och våtmarker.

Imponerande artlista – ca 80 naturvårdsarter

Totalt har ca 80 naturvårdsarter, varav närmare 30 rödlistade arter, påträffats i området. Både starkt hotade och sårbara arter har hittats, bland annat mosippa (EN), knärot (VU), liten hornflikmossa (VU), rynkskinn (VU) och västlig njurlav (VU). Den fridlysta knäroten växer på flera platser i skogen och omfattas av artskyddsförordningen.

– Ett så här stort skogsområde med varierande och värdefull natur är unikt och finns nästan inte kvar alls i Småland. Artlistan är oerhört imponerande. Vi har sedan flera år tillbaka uppmärksammat myndigheterna på områdets höga naturvärden men de har hittills inte har agerat för att bevara detta område långsiktigt, säger Jan Brenander från Skogsgruppen i Oskarshamn.

Unik skog är inte prioriterad skogstyp

Skogen vid Gallsjön är inte en prioriterad skogstyp enligt Kalmar läns strategi för formellt skydd av skog. Länsstyrelsen har därför inte någon ekonomisk möjlighet att skydda området – de har knappt råd att skydda prioriterade skogstyper på grund av låga regeringsanslag. Men nu har Länsstyrelsen tagit kontakt med Naturvårdsverket och begärt extra pengar. Länsstyrelsen har även kontaktat Skogsstyrelsen om området.

Når inte miljömål

– Det är skamligt att skogstypen inte anses vara prioriterad och att pengar saknas till skydd av denna värdefulla skog. Anslagen till skogsskydd måste höjas. Detta skogsområde håller reservatsklass och vi har inte råd att förlora detta naturarv. Varken gallring eller avverkning av skyddsvärda skogar som denna får ske. Då når vi inte våra miljömål, säger Jan Brenander från Skogsgruppen.

Miljömålen går inte att nå med nuvarande budget och styrmedel

I Kalmar län är cirka 3 % skog formellt skyddad. Enligt Sveriges miljömål skulle 20 % av arealen i länet haft ett representativt skydd år 2020. Länsstyrelsen har i uppföljningen av miljömålen konstaterat att de inte kan nå målen med nuvarande budget och styrmedel. Skogsgruppen i Oskarshamn framhåller att området måste ha ett formellt skydd och ingå i den regionala skogsstrategin för Småland och för landskapsplanering av skogen i Småland.

En del av skogen var avverkningsanmäld 2019 men när Skogsgruppen i Oskarshamn uppmärksammade Skogsstyrelsen på områdenas höga naturvärden registrerade myndigheten skogen som nyckelbiotop och avverkningsplanerna stoppades. Eftersom hela skogsområdet vid Gallsjön är fortsatt oskyddat kan fler delar av skogen riskera avverkning och gallring.

Se Skogsgruppen i Oskarshamns bildkollage från skogen här:

Den rödlistade och sårbara vedsvampen rynkskinn (VU) växer på flera grova granlågor i den gamla naturskogen vid Gallsjön. Foto: Jan Brenander.
Signalarten brandticka växer gärna på grova och murkna granlågor. Foto: Jan Brenander.
Sumpskog finns i det värdefulla skogsområdet vid Gallsjön. Foto: Jan Brenander.
Flera av granarna är mycket grova i naturskogen vid Gallsjön. Omkretsen på denna gran mättes till hela 2,5 meter. Foto: Jan Brenander.