Idag var medlemmar i Skydda Skogen återigen på Ryssbergen i Nacka kommun för att visa sitt stöd för kampen att rädda skogen där. Den stadsnära skogen på Ryssbergen har urskogskaraktär med tallar som är över 300 år men trots det ska delar av skogen bort och området bebyggas. ”Som att riva hus i Gamla stan och bygga höghus där,” skriver Rädda Ryssbergen på sin hemsida.

Kommunen planerar bygga 500 bostäder på Ryssbergen, ett av Stockholms mest olämpliga ställen. Området är bergigt och sluttar brant ner mot Svindersviken, en del av Östersjön. På Rädda Ryssbergens hemsida kan man läsa att det finns hällmarkstallskog, sumpskog, ädellövskog och brandfält i området. 

”Det planerade exploateringsområdet består till största delen av skog med naturvärdesklass 1 och 2, enligt SIS standard SS 199000:2014. Naturvärdesklass 2 svarar mot begreppet nyckelbiotop i skogsbruket” skriver Rädda Ryssbergen.

Nacka kommun planerar för att den norra delen av skogen blir naturreservat. Men Nacka naturskyddsförening och gruppen Rädda Ryssbergen arbetar för att hela skogen ska bli naturreservat. Något som Skydda Skogen stödjer. Naturskyddsföreningen har under hösten överklagat beslutet om bebyggelse till högsta instans.

Mycket gamla levande och döda träd utmärker Ryssbergens skog. Foto: Privat

Inventerare har påträffat 28 naturvårdsintressanta arter i det hotade området, varav elva är rödlistade, enligt en naturvärdesinventering från 2016. Efter branden i juni 2018 har den biologiska mångfalden ökat. Man jämför ofta Ryssbergen med Tyresta nationalpark då området har liknande naturvärden. Exempelvis har den starkt hotade ragghorniga kamklobaggen (EN) en av sina få förekomster i Sverige i Ryssbergen.

”Som att riva hus i Gamla stan”

På Rädda Ryssbergens hemsida kan man även läsa: ”Man måste komma ihåg att Ryssbergen är ett av Stockholmsområdets värdefullaste naturområden sett till biologisk mångfald. Om man ska dra paralleller till kulturhistoriska värden så kan de planerade exploateringarna i Ryssbergen jämföras med att riva en fjärdedel av Gamla stan för att bygga höghus.”

Länsstyrelsen i Stockholms län har varit kritisk till byggplanerna och anser att hela det planerade exploateringsområdet bör ingå i ett blivande naturreservat.

En skylt som luras. Nåt att ta efter till andra oskyddade områden?

Varje fredag besöker Skydda Skogen en hotad skog och ibland står medlemmar från Skydda Skogen med banderoll utanför Riksdagen. Detta för att uppmärksamma att i Sverige så avverkar skogsbolag värdefulla skogar gång på gång mitt i pågende klimatkris och artutrotning. Läs om andra hotade tätortsnära skogar som Skydda Skogen har besökt:

Norrbyskogen i Haninge

Skydda Skogen var utanför Riksdagen med banderoll

Hammarbyskogen

Bagisskogen hotas av byggväg och stenkross

Kärrtorps Östra skog

Fagersjöskogen

Trolldalen

Ryssbergen