I sin jakt på råvara strävar skogsnäringen efter framtida tillväxtökningar. Kvävegödsling rekommenderas. Under de första tio åren efter gödslingen ökar tillväxten, men jag har aldrig sett en livscykelanalys av gödslingens effekter, alltså vad som händer under skogens hela omloppstid på ca 100 år.

Vad som inte heller är dokumenterat är vilka effekter gödslingen har på skogens naturvärden, särskilt på rödlistade marksvampar.

Stefan Wirtén, skogsdirektör på Skogsindustrierna, skrev i Skogsland 21 juli 2006 under rubriken ”Rätt gödsling bra för miljön” och hänvisade till studien ”Kväve 2002”. Han påstod att denna och tidigare studier visade att: ”Om gödsling utförs i rätt tid och på rätt plats kan den ökade tillväxten förenas med god miljövård”. Formuleringen är mångtydig och innehåller flera förbehåll. Den fordrar ett klarläggande.

Forskare anser att mykorrhizabildande marksvampar påverkas negativt av kvävegödsling. Det är svårt att studera detta eftersom svamparna dyker upp i så varierande antal och med så oregelbundna tidsmellanrum. En studie av gödslingens effekter måste alltså utföras under lång tid, som regel flera decennier, om man inte i stället undersöker svamparnas mycel nere i marken, vilket fordrar avancerad teknik. Bl.a. på grund av dessa svårigheter innehöll studien ”Kväve 2002” en alldeles otillräcklig information. Av den kan man inte dra de slutsatser som skogsnäringen och Stefan Wirtén gör: Att gödsling kan förenas med god miljövård.

Ett stort antal sällsynta och rödlistade svamparter är mykorrhizabildande, lever i symbios med träden och förekommer i bestånd som kan vara intressanta för gödsling. Gödsling i vanlig skog, på mark som sedan urminnes tider har varit skogklädd, riskerar alltså att påverka skyddsvärda organismer negativt.

Kväve 2002 innehöll ingen information om de rödlistade marksvamparnas reaktion, men däremot om en mer lättstuderad rödlistad art, dvärgbägarlaven. Den minskade med 90 % till följd av gödslingen.

Gödsling av trädplantager på tidigare jordbruksmark är acceptabel, men gödsling av mark som länge och utan avbrott har varit skogsmark är äventyrlig, troligen skadlig, och bryter mot FSC.

Anders Delin