Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Gör skogarna vid Björkvattnet till naturreservat!

Mycket björk, rönn och sälg vid Björkvattnet.

Vid Björkvattnet i Jämtland finns ett stort sammanhängande område med värdefulla naturskogar som saknar formellt skydd. 2018 besöktes skogarna av Forskningsresan till naturvårdens utmarker och ett naturreservatsförslag framfördes. Idag står skogarna fortfarande oskyddade och det finns nya avverkningsanmälningar i reservatsförslaget. Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp har varit på plats och hittat fler rödlistade arter, bland annat den sällsynta och rödlistade norska näverlaven.

-Det är inte acceptabelt att dessa värdefulla skogar ska avverkas, sa representanter för Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen redan 2018. Men trots att myndigheterna har informerats om områdets höga naturvärden och ett naturreservatsförslag har presenterats i en rapport, så har inget gjorts än för att skydda skogarna.

Det är fem nya avverkningsanmälningar på sammanlagt cirka 63 hektar. Avverkningsanmälningarna ligger på rad, söder om sjön Björkvattnet uppåt berget. Skogen där det är avverkningsanmält är gles och fjällnära, området saknar vägar.  På flera ställen är det ganska öppna lövskogar med gamla knotiga björkar, lutande rönnar, sälgar samt enstaka gamla granar och enar. En provborrning i tre granar på tre olika platser gav en ålder på cirka 160 år. Insprängt emellan skogspartierna är flera myrar med vajande tuvull. På marken växer bland annat stormhattar, kärrfibbla, den fridlysta revlummern och signalarten kambräken. Marken domineras av gräs och örter och är mjuk och fuktig att gå på.

Provborrning av gran visade en ålder på cirka 160 år. 
På flera sälgar och björkar växter den sällsynta norska näverlaven(VU). 
På många ställen finns lågor. 

Många träd har blåst omkull och det finns granlågor.  Vid inventeringen hittar vi (ideella från Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp) den rödlistade grantickan som är nära hotad (NT) vars största hot är avverkning, enligt Artfakta, och även gammelgransskål (NT) på en gran. Skog med gammelgranskål bör behandlas som nyckelbiotoper och sparas vid slutavverkning och även gallring bör undvikas, skriver Artfakta. Rödbrun blekspik (NT) vitgrynig nållav (NT) och brunpudrad nållav (NT) finns bakom uppfläkt bark på björkar. Det största hotet mot dessa tre är skogsavverkningar, enligt Artfakta och gällande rödbrun blekspik står det att ”i norra Sverige bör några för arten betydelsefulla skogsområden totalfredas”.

På grenar och stammar hänger garnlav (NT), manlav och grå tagellav.  Rönnar och sälgar är täckta med signalarterna stuplav, gytterlav och bårdlav. På några stora gamla sälgar hittar vi mycket av de rödlistade lavarna lunglav (NT) och skrovellav (NT). Skogsbruket är det största hotet mot dessa två lavar, enligt Artfakta. Om skrovellav står det att ”lavens fortsatta förekomst bör säkerställas genom att lokaler med äldre skog skyddas”.

Den sällsynta, sårbara norska näverlaven (VU) växer på flera ställen, både på björk och sälg. ”Arten antas inte överleva den lokalklimatiska förändringen vid en slutavverkning” står det i Artfakta. Det står även att Sverige har ett speciellt ansvar för norsk näverlav eftersom en stor del av världspopulationen finns här.

Det finns flera tydliga spår efter tretåig hackspett (NT), kungsfåglar och talltitor (båda fridlysta) rör sig i granarna och två lavskrikor (fridlysta) kommer nära. Björn (NT) som också är en fridlyst art-  även om den jagas, har lämnat spillning på flera ställen. Skydda Skogen och Jämtlands Skogsgrupp konstaterar:

– Att köra in med skogsmaskiner här är helt fel och bryter mot eventuell FSC certifiering. En avverkning kan inte heller ge mycket pengar eftersom det är glest mellan de stora granarna. Resten är gamla och krokiga lövträd varav många murkna. Ska de eldas upp som biobränsle? Myren kommer att bli sönderkörd och skogslandskapet fragmenterat. Det kommer att vara slutet för flera av de arter som finns i skogarna här.

Källor: SLU Artdatabanken Artfakta

Rödlistning: NT nära hotad, VU sårbar

Kambräken, en signalart. 
Hack från tretåig hackspett som är rödlistad som nära hotad (NT). 
Mot de nya avverkningsanmälningarna vid Björkvattnet. Mycket är glesa skogar och myrmarker.
Text och bild av Kristina Bäck