Skydda Skogen demonstrerade nyligen med banderoll igen i Fagersjöskogen i Farsta, Stockholm. En tätortsnära skog med höga naturvärden, tallar och ekar som är 100-200 år och flera rödlistade arter t ex tallticka, spillkråka och duvhök. Miljöpartiet i Stockholm vill att skogen ska bli naturreservat och Vänstern gick ut med det som ett vallöfte 2022. Men fortfarande är skogen oskyddad och både bostäder och pendeltågsstation är planerade.

Skydda hela Fagersjöskogen- en del av en viktig grön kil i södra Stockholm. Foto: N Aurgrunn

Fagersjöskogen har aldrig varit kalavverkad vilket har gett höga naturvärden. Skogen är bergig med mossiga klippväggar. Uppe på höjderna är det hällmarksskog med gamla tallar. Nedanför är det blandskog med stora träd, bl a ekar, aspar, granar och hassel i dungar. Här växer även Stockholms största gran med över 3 meter i omkrets kring stammen. Alsumpskog, kärr och små vattendrag finns inne i skogen och det är gott om lågor (nedfallna förmultnande träd).  Många rödlistade arter och signalarter har besökare i området rapporterat till SLU:s Artportal.

Del av viktig grön kil i Stockholm

Skogen är en viktig del av den gröna infrastrukturen i Stockholms södra förorter. Tillsammans med Majrosskogen bildar Fagersjöskogen del av en grön kil, ”Hanvedenkilen”, som går in i bebyggt område i södra Stockholm. En intakt grön kil är viktig för arter att kunna sprida sig. Majrosskogen ska nu bli naturreservat men samtidigt är Fagersjöskogen hotad.

2012 lät Stockholms stad bygga en groddamm på Fagersjövägens södra sida. 2016 inventerade Grodkollen dammen och hittade den fridlysta mindre vattensalamandern där. Grodor och fladdermöss som också är fridlysta, lever i skogen. Både torra stående träd och liggande död ved gynnar den biologiska mångfalden.

Gamla fina tallar uppe på höjderna i Fagersjöskogen. Foto: K Bäck

Planer på naturreservat sedan länge

Det finns planer på att skydda Fagersjöskogen som naturreservat men än har det inte skett. 2015 inventerade medlemmar i Naturskyddsföreningen norra delen av Fagersjöskogen eftersom bygge för bostäder hotade norra delen av skogen. Stockholms stad åtog sig redan för flera år sedan att inrätta hela Fagersjöskogen, alltså 100 hektar, som naturreservat, enligt naturskyddsföreningens rapport från inventeringen. Men än har det inte hänt. Fagersjöskogen är även utpekad av Länsstyrelsen som ett ”särskilt skyddsvärt område”. Skogen är en viktig del i den gröna infrastrukturen i Söderort. 

Fagersjöskogen ingår dessutom i Länsstyrelsens program från 2002 ”Aldrig långt till naturen”. Ett regeringsuppdrag och program som innehåller 71 områden med tätortsnära natur i Stockholmsregionen. Det är områden som länsstyrelsen bör skydda som naturreservat enligt miljöbalken. Nu, många år senare, står Fagersjöskogen fortfarande oskyddad och exploatering hotar. Positivt för skogen är att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet skriver tydligt på sina hemsidor att de vill ha naturreservat i Fagersjöskogen.

Källor:

Naturskyddsföreningen 2015, rapport av Ronny Fors och Anders Tranberg: Inventering av naturvärden och rekreationsvärde idel av Fagersjöskogen, Fagersjövägen.

Länsstyrelsen: Aldrig långt till naturen

Tallticka, rödlistad som nära hotad i Fagersjöskogen. Foto: K Bäck