Ett 800 hektar sammanhängande naturskogsområde med höga naturvärden vid Löveråsfjället skulle kunna skyddas och bli naturreservat om markägarna vill. Foto: Per Pixel

Cirka två mil NO om Strömstad i Bohuslän finns ett bergigt skogslandskap vid Löveråsfjället med höga naturvärden: Ett 800 hektar sammanhängande naturskogsområde, något som är ovanligt nu för tiden. Naturskyddsföreningen i Strömstad har skrivit ett naturreservatsförslag och även Skydda Skogen och Bohusläns skogsnätverk anser att hela området ska skyddas.  Svenska Kyrkan äger en stor del av marken och skulle kunna gå i bräschen för skydd.

Länsstyrelsen har ännu inte gått med på att göra naturreservat i området. De skriver att anledningen är nya regler från regeringen om att formellt skydd numera ska baseras på frivillighet från markägarens sida.

”Vi hoppas att Svenska Kyrkan vill skydda sin del av skogen”

– Vi hoppas att markägarna, bland annat Svenska kyrkan, tar sitt ansvar och vill skydda skogen som de äger på Löveråsfjället. Den här skogen med sina flerhundraåriga tallar är ju helt unik och så vacker! Få skogar är skyddade i Strömstads kommun och det här skogsområdet är viktigt för friluftslivet, både Bohusleden och Kuststigen går genom skogen över fjället. Det har också kulturhistoriskt värde med ett stort bronsåldersröse på toppen. Och milsvid utsikt över skog, berg och till havet, säger Gunilla Hamne från Bohusläns Skogsnätverk.

Landskapet vid Löveråsfjället är ett dramatiskt berg- och skogslandskap med äldre tallskog uppe på hällmarkerna, nedanför är myrmarker och branta dalgångar med lövträd och gamla granar. Flera av tallarna är knotiga och vindpinade med en ålder på 200-350 år. I området finns redan fyra registrerade nyckelbiotoper, dvs skogsområden med höga naturvärden som är kända.  Det finns även registrerade bronsålders- och stenålderslämningar i området vilket gör landskapet kulturhistoriskt intressant att bevara.

Gamla tallar uppe på berget. Foto: Per Pixel

Sverige har ett ansvar att bevara naturtyperna vid Löveråsfjället

Skogen består av naturtyperna ”Västlig Taiga” och ”Näringsrik granskog” som är naturtyper som minskar starkt i landet och som Sverige har ett internationellt ansvar för att bevara. Enligt Naturvårdsverket är dessa miljöer inte förenliga med skogsbruk.  Gunilla Hamne säger:

-Redan 2006 pekade Strömstads kommun ut Löveråsfjället som ett område med mycket höga naturvärden, dvs naturvärdesklass 2. Kommunen rekommenderade då att området skyddas genom naturvårdsavtal. Men än har det inte skett!

Stor och ovanlig artrikedom i oceaniskt klimat

Akut hotad: Västlig gytterlav (CR), en av de hotade lavarna som trivs i det suboceanska klimatetet vid Löveråsfjället. Foto: Wikipedia Commons.

Rödlistning: NT= nära hotad, VU= sårbar, EN= starkt hotad CR= akut hotad

Klimatet vid Löveråsberget är suboceanskt vilket ger en unik artrikedom. Totalt har inventerare funnit 111 naturvårdsarter i området varav 38 är rödlistade arter, dvs hotade arter. Bland annat många ovanliga lavar, som den akut hotade västliga gytterlaven (CR) och de starkt hotade (EN) lavarna blylav, grynlav, ädellav och örtlav.  Dessa arter tål inte skogsbruk och kan bara leva i ostörda miljöer med fuktigt och jämnt lokalklimat.

Tretåig hackspett lever i skogen vilket är ovanligt så här långt söderut i Sverige. Den är rödlistad som nära hotad (NT) och ska vara skyddad enligt Fågeldirektivet, precis som havsörn (NT), spillkråka (NT), törnskata, trädlärka och nattskärra som inventerare också har observerat i skogen. Det finns även en tjäderspelplats vid Löveråsfjället. Inga av dessa fåglar tål avverkning eller fragmentering av skog.

Andra rödlistade arter är den starkt hotade fjärilen fetörtsblåvinge (EN), som bara finns på ett fåtal platser i landet. Ask (EN) som är ett jätteviktigt träd för den biologiska mångfalden. De sårbara arterna aspfjädermossa (VU), som bara finns i gamla skogar och inte tål avverkning och orkidén knärot (VU) som även är fridlyst enligt §8 i artskyddsförordningen.

Avverkning bidrar till fortsatt artutrotning

Flera av de hotade och sällsynta arterna vid Löveråsfjället tål inte avverkning eller fragmentering av skog.  När det gäller lavar, mossor och växter som knärot så förändrar avverkning det lokalklimat de lever i- det blir blåsigare och ljusare och då trivs de inte längre. Flera av lavarna är även beroende av sina värdträd. Fåglar som t ex tretåig hackspett behöver gamla träd och en sammanhängande naturskog för att överleva. Tjädern behöver ha kvar sin spelplats och är mycket känslig för avverkning.

Gamla granar som får växa som de vill är inte så vanligt längre i dagens skogsbrukslandskap där de flesta granar är planterade och sen huggs vid ung ålder. Foto: Privat
Skydda Löveråsfjällets unika skogslandskap! Foto: Privat

Riksintresse för friluftsliv

Löveråsfjället är utpekat som ett riksintresse för friluftsliv, bland annat för att det har intresseväckande natur- och kulturvärden, tilltalande landskapsbild, sällsynta växter och djur, besökare kan paddla och bada i sjöarna, det är bra område för bergsklättring och vandring. Folk vill inte vandra på hyggen och Bohusleden är redan kantat av hyggen.

Se en film om att bevara Löveråsfjället

Naturskyddsföreningens naturreservatsförslag för hela Löveråsfjället här