Pressmeddelande 2015-09-23

Byggnationen av Götalandsbanan mellan Mölnlycke och Landvetter flygplats strax öster om Göteborg med kringliggande exploatering hotar att förstöra Yxsjöområdet, ett av södra Sveriges mest skyddsvärda naturområden. Detta konstateras i en ny konsultutredning* som visar att tidigare järnvägsutredning har mycket stora brister i beskrivningen av miljökonsekvenserna vilket står i strid med miljölagstiftning, miljömål och en hållbar utveckling.

Utredningen visar tydligt att tidigare järnvägsutredningar kring miljökonsekvenserna för höghastighetsbanan varit mycket bristfälliga. Konsekvenserna för miljön har inte beskrivits och någon sammanvägd bedömning utifrån ett nytt stationsläge med kringliggande byggnation har ej gjorts. Vilket strider mot EU:s miljölagstiftning och den svenska miljöbalken. Trots detta fortskrider planeringen för byggnationen mitt i ett unikt naturområde med högsta naturvärde med förekomst av ett stort antal skyddsvärda växt- och djurarter.

För att byggnationen skall kunna genomföras inom ramen för miljölagstiftning och miljömål så krävs enligt utredningen en alternativ dragning av höghastigsbanan och en minskning av kringliggande byggnation. Ett alternativ föreslås i utredningen som enbart skulle innebära en ökad restid med 3,9 sekunder mellan Landvetter flygplats och Mölnlycke. Samtidigt skulle oersättliga naturvärden kunna bevaras (se bifogat pressmeddelande). Utredningen ”Yxsjöområdets miljövärden i ett landskapsperspektiv – exploatering, konflikter och lösningar” kommer att presenteras vid en pressinformation av författaren Peter Nolbrant, BioDiverse Naturkonsult.

ONSDAG 23/9 KL. 13:15. BLÅ RUMMET, MÖLNLYCKE KULTURHUS
För mer information kontakta: Christer Johansson 0734 – 22 61 57
Michael Nilsson 0768 – 36 99 70
Naturskyddsföreningen i Härryda
Göteborgs Ornitologiska Förening
Skydda Skogen

* Utredningen ”Yxsjöområdets miljövärden i ett landskapsperspektiv – exploatering, konflikter och lösningar” har gjorts på uppdrag av Naturskyddsföreningen i Härryda och Göteborgs Ornitologiska Förening.