Gränsskogsutredningen har idag överlämnat sitt betänkande Skog utan gräns? (SOU 2009:30) till jordbruksminister Eskil Erlandsson, där samspelet mellan skogsnäring och rennäring tydliggörs och så kallade ”onödiga gränser” för skogsbruket tas bort.

Läs utredningen här

Skogsnäringen kommenterar