• För närvarande är skogsbruket inte långsiktigt hållbart med avseende på biologisk mångfald. (Naturvårdsverket 2010. Konventionen om biologisk mångfald och svensk naturvård. Rapport 6389)
  • 37% av alla avverkningar hade negativ påverkan på hänsynskrävande biotoper och alltså inte når upp till lagens krav i taxeringen, Skogsstyrelsens hänsynsredovisning (Pressmeddelande 11 april 2011).
  • 43% av kända forn- och kulturlämningar är negativt påverkade eller skadade vid avverkningar (Skogsstyrelsens hänsynsredovisning (Hänsynen till forn- och Kulturlämningar Resultat från Hänsynsuppföljning Kulturmiljöer 2015, Skogsstyrelsen.)
  • För avverkningssäsong 2007/2008-2009/2010 bedöms 63 % av den avverkade arealen klara uttolkningen av lagens krav (Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning – resultat från Skogsstyrelsens Polytaxinventering (P1), avverkningssäsong 1998/1999-2009/2010)
  • Frihet under ansvar har enligt en undersökning som Kaliber gjort kommit att kallas Frihet utan ansvar (1 maj 2011, http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/60092?programid=1316 ).
  • Sverige näst sämst när det kommer till naturhänsyn enligt en internationell jämförelse över naturhänsyn, då cirka 3-5 % hänsyn sparas vid en avverkning i Sverige. I många andra länder lämnades enligt studien 20-45 procent av hyggesarealen som hänsyn. (Gustafsson, L., Baker, S. C., Bauhus, J., Beese, W. J., Brodie, A., Kouki, J., … & Neyland, M. (2012). Retention forestry to maintain multifunctional forests: a world perspective. BioScience, 62(7), 633-645.)