Medlemmar från Skydda Skogen har besökt den akut hotade Hammarbyskogen söder om Stockholm för att visa sitt stöd. Hammarbyskogen är en grön kil och spridningsväg för arter mellan Årstaskogens naturreservat och Nacka naturreservat.  Trots protester har Stockholm Vatten och Avfall AB (SVOA) spärrat av skogen och huggit ned gamla träd. SVOA bygger en ”provisorisk” arbetstunnel som de ska ansluta till den så kallade Nya Östbergatunneln, arbetet ska pågå i upp till 10 år. ”Medborgarna har nonchalerats och SVOA har begått klimatbrott”, skriver Rädda Hammarbyskogen.

Hammarbyskogen. I bakgrunden är avspärrningen av skogen där gångvägen blivit en väg för lastbilstransporter istället. Längre upp har berget sprängts och arbetet med en arbetstunnel har påbörjats. Foto: Niklas Aurgrunn

Billigast att dra arbetstunneln genom skogen

Man har helt nonchalerat medborgarna, skriver föreningen Rädda Hammarbyskogen på sin Facebooksida. SVOA skulle kunna bygga en arbetstunnel på en annan plats men det blev billigast att anlägga den i skogen. Den internationella miljöorganisationen ”We don’t have time” har anmält SVOA för klimatbrott.

Föreningen Rädda Hammarbyskogen har drivit en process mot SVOA gällande deras tillståndsansökan om att anlägga en provisorisk arbetstunnelöppning, men förlorat. Föreningen har kämpat först i Mark- och miljödomstolen, sedan i Mark- och miljööverdomstolen och senast i Högsta domstolen för prövningsrätt. Nu har de begärt resning.

”Ekologiskt särskilt betydelsefullt område” betydde inget

Stockholms Stad har pekat ut Hammarbyskogen som är på cirka 11 hektar, som ett ekologiskt särskilt betydelsefullt område (ESBO) och ett av kärnområdena inom stadens gröna infrastruktur. Men trots detta hotar stora byggplaner med tusentals lägenheter, arbetsplatser, en ny stor skola och en bilväg. Nu har SVOA påbörjat exploateringen med bygget av arbetstunneln i skogen.

Se gärna denna välgjorda film om Hammarbyskogen.

Många är emot exploateringen

Aktiva personer från bl a Rädda Hammarbyskogen och klimataktivister tältade och var närvarande i skogen dygnet runt under några veckor i höstas, inför SVOAS exploatering. De har informerat förbipasserande allmänhet om skogen. Redan 2013 skrev över 20 000 personer på en namninsamling mot den planerade exploateringen av skogen. Senaste året har över 2 500 personer har skrivit under en namninsamling mot SVOA:s tunnelbygge. Protesterna har lett till att SVOA har kapat färre träd än de hade tänkt från början. Johan Ekelund som är med i föreningen Rädda Hammarbyskogen skriver:

-Nittio träd har räddats i Hammarbyskogen tack vare en stark opinion. Men samtidigt har SVOA nu tagit ner mer än hundraåriga ekar och den öppna gläntan i skogen där fladdermössen brukar hålla till har blivit en parkeringsplats.

Tallticka (NT), ekticka (NT), mindre hackspett (NT) och nordfladdermus (NT)

Skogen består delvis av hällmark med gamla tallar, de flesta är över 120 år gamla och på flera växer den trädlevande svampen tallticka som är rödlistad som nära hotad (NT). 1200 ekar som är över 150 år finns i området. På en del ekar kan en hitta svampen ekticka som är rödlistad som nära hotad (NT). Fridlysta grod- och kräldjur har flera personer observerat i skogen, liksom den rödlistade nordfladdermusen (NT) och den mindre hackspetten (NT). Både nordfladdermus och mindre hackspett ska vara skyddade enligt artskyddsförordningen och Bernkonventionen.

Johan Ekelund skriver att strålkastarljuset dygnet runt över Veidekkes anläggning kommer att hålla fladdermössen i skogen borta från födosöksplatsen. Och växtplatsen för signalarter som vätteros och kragjordstjärna och fridlysta blåsippor har de nu förstört.

Hammarbyskogen sedd från Hammarbybacken. Här ser man att det är en grön kil och längst bort går den ihop med Årstaskogen. Foto: K Bäck

Fladdermössen har ignorerats i miljökonsekvensbeskrivningen

Länsstyrelsen har avvisat föreningen Rädda Hammarbyskogen och Naturskyddsföreningens hemställan ”om att avkräva SVOA en dispensansökan för exploateringen av ett fladdermushabitat såsom lagen kräver”. Länsstyrelsen hänvisade till att SVOA enligt Mark och miljödomstolen hade beaktat fladdermössen, vilket inte stämmer. I miljökonsekvensbeskrivningen beställd av SVOA, har man ignorerat dokumenterade fridlysta arter som fladdermössen. SVOA säger att det inte finns några fladdermöss i skogen trots att flera personer har dokumenterat dem. Medlemmar i ”Rädda Hammarbyskogen” vill gärna att en ordentlig fladdermusinventering ska äga rum.

Skogen behövs för medborgarnas hälsa

Skogen är viktig med tanke på klimatet och människors allmänna hälsa. Föreningen Hammarbyskogen skriver i sin namninsamling:  ”Hammarbyskogen sänker temperaturen i området, den absorberar gifter från Södra Länken, den utgör ett klassrum för skolor i Hammarbyhöjden och Hammarby Sjöstad samt är en oas för människor och djur”. Men trots att många förskolor och skolor använder skogen dagligen så är den nu till stor del avspärrad och blir exploaterad.

Föreningen Rädda Hammarbyskogen har haft bokbord och utställning med information vid skogen under senaste halvåret. Foto: A Svare

Tunneln banar väg för total exploatering

Föreningen Rädda Hammarbyskogen skriver:  ”Arbetstunnelmynningen med all sin projektering och infrastruktur kommer inte bara att ödelägga känslig natur. Den kommer också i praktiken att bana väg för den totala exploateringen av skogen, där bara en bergknalle kommer att finnas kvar. All denna förstörelse för en tunnelmynning som kan anläggas på alternativ plats och som i realiteten inte behövs just här!”

Gilla Rädda Hammarbyskogen på Facebook och gå med i gruppen på Facebook. Följ även Youtubekanalen för uppdateringar om kampanjen. Se gärna en film om Hammarbyskogen:

Läs om fler artiklar tätortsnära skogar kring Stockholm som Skydda Skogen har besökt de senaste veckorna:

Bagisskogen hotas av byggväg och stenkross

Kärrtorps Östra skog

Fagersjöskogen

Trolldalen

Ryssbergen