Granskog av urskogskaraktär som även är rik på hänglavsbärande träd vid Biellovares västsluttning. Foto: Björn Mildh.

Representanter från Maskaure sameby, Mausjaur sameby och Naturskyddsföreningen svarar i ett öppet brev det statliga skogsbolaget Sveaskog och frågar varför snitslar på träden sitter inne i den hänglavsbärande skogen om snitslarna avser ”gamla snitslar från markering för nedgrävning av elkabel längs Bellonäsvägen”. Den avverkningsanmälda skogen är hänglavsbärande och därför mycket viktig för renarna. Här finns också 39 naturvårdsarter som är särskilt skyddsvärda och som visar att området har höga naturvärden.

Läs hela brevet här:

Bästa Anette, Jenny, Ulf och Fredrik,

Den 15.3. fick Sveaskog vårt brev om den artrika, gamla hänglavsbärande naturskogen på västsidan av lågfjället Biellovare i Maskaure samebys renbetesmarker. (Se nedan).

Som framgår av bifogade karta ingick skogen (skog 6) i Sveaskogs planerade avverkningar vid samrådet våren 2020 med samebyn.

http://www.norrbotten.snf.se/

Men nu säger Sveaskog i sitt svar den 23.3.2021 följande:

”Den aktuella skogen är inte planerad för avverkning, de snitslat som du hänvisar till är gamla snitslar från markering för nedgrävning av elkabel längs Bellonäsvägen.

Vi håller med om att den fullskiktade barrblandskogen i sluttningen håller höga naturvärden och det är också därför vi har avsatt delen som ett hänsynsområde”.

Bästa Sveaskog, vad är nu detta?

Först samråder ni om skogen för att avverka den för att sedan, när samebyn och naturvårdare påvisat att skogen är en hänglavsbärande naturskog viktig för rennäringen och med höga naturvärden, göra tvärtom och säga att skogen inte är alls planerad för avverkning, utan avsatt som hänsynsområde.

Samma gäller ju även för skog 7, som ni också samrått om för att avverka.

Apropå snitslarna som enligt Sveaskog markerar elkabeln längs Bellonäsvägen.

Hur kommer det sig att de sitter långt uppe i skogen!!

Sveaskog, ni tar lite för tvära svängar.

Man kan ej lita på era ord!

Naturskogsöarna 6, 7 och 8 på kartan är alla hänglavsbärande naturskogar med höga naturvärden. Sådana skogar skall sparas, inte avverkas!

Det måste bli ett slut på Sveaskogs egenmäktiga huggande i samebyarnas renbetesmarker!

Vänligen

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Peter Larsson, Maskaure sameby

Johan Jonsson, Mausjaur sameby

Erik Jonsson, Mausjaur sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

Läs det öppna brevet till Sveaskogs ledning från den 15 mars 2021 här och nedan.

Kontakt

Leif Lundberg, Maskaure sameby, leif.rutsa(@)gmail.com, tel. 070-249 70 40

Översiktskarta över Biellovare med omnejd i Maskaure. Naturskogsöarna 6, 7 och 8 är alla hänglavsbärande naturskogar med höga naturvärden.

(Brevet till Sveaskogs ledning den 15.3.2021)

Sveaskog, alla hänglavsbärande skogar skall sparas!

Bästa Anette, Jenny, Ulf och Fredrik

Sveaskog tänker återigen avverka en artrik, gammal hänglavsbärande naturskog i Maskaure samebys renbetesmarker, även om byn sagt Nej vid samråd. Skogen ligger på västsidan av lågfjället Biellovare i Arjeplogs kommun. Koordinater (Sweref 99): N 7308254; E 630243 (den större skogen 6 på bifogade kartbilden). Skogen är redan på tre sidor omgiven av tidigare kalavverkade ytor och är av allt att döma lämnad som hänsyn, men nu snitslad för avverkning. (Den mindre och lite sydligare skogsremsan 6 som Sveaskog också vill avverka är tveklöst lämnad hänsyn!)

Enligt gällande dom måste lämnad hänsyn stå kvar under en omloppstid, i detta fall ca 120 år. Skogen ligger på 470 m nivå, nära fjällskogsgränsen!

På sluttningen växer en fullskiktad barrblandskog med stor åldersvariation. Glest inslag av sälg och björk. I den övre delen dominerar gammal, hänglavsrik grannaturskog med många mer än 200-åriga, senvuxna granar av urskogskaraktär. Här är grundvattnet ytligt och rörligt, med hög konstant luftfuktighet och rik markvegetation. Rikligt med lågor i alla dimensioner och nedbrytningsstadier. Många rödlistade arter och mycket höga naturvärden.

I den nedre delen med barrblandskog dominerar en senvuxen, klenstammig tallskog. Skogen har brunnit hårt långt tillbaka. Både öppna och invallade brandljud ses.

Måttligt med vindfällda träd i olika nedbrytningsstadier. Ett 10-tal gamla sälgar. Sparsamt med mossövervuxna stubbar efter dimensionshuggning långt tillbaka i tiden. Rikt hänglavsbärande träd. Ställvis fortsatt struktur av orörd naturskog.

Bildalbum av skogen och tabell med rödlistade arter som påträffades vid inventering i juli 2020.

http://www.norrbotten.snf.se/

Tabellen visar de påträffade naturvårdsarterna, rödlistekategori eller annat klassning samt antal fyndplatser av respektive art. Vid inventeringstillfället noterades 39 naturvårdsarter, varav 2 hotade arter rödlistade som sårbar (VU), och 23 arter rödlistade som nära hotad (NT).

ArtnamnRödlistekategori eller annan naturvårdsrelevansAntal fyndplatser
PlattlummerSignalart, fridlyst1
FläcknycklarSignalart, fridlyst2
SpindelblomsterSignalart1
ÖgonpyrolaSignalart2
Nordlig nållavNT1
Vitgrynig nållavNT4
Rödbrun blekspikNT1
Blågrå svartspikNT1
Blekskaftad svartspikSignalart1
Blanksvart spiklavNT4
GarnlavNT20
Talltagel 1
Knottrig blåslavNT4
VedskivlavNT1
KorallblylavSignalart1
LunglavNT1
SkrovellavNT1
StuplavSignalart3
BårdlavSignalart4
LuddlavSignalart5
Vitmosslav på vedSignalart1
Kortskaftad ärgspikNT1
GammelgransskålNT3
DoftskinnNT1
Daggskinn 2
StjärntaggingNT1
VedtickaSignalart2
HartickaNT2
UlltickaNT2
GränstickaNT9
GrantickaNT11
GräddporingVU1
ViolmusslingNT1
RosentickaNT1
GrantickeporingVU1
NordtaggingNT1
Bronshjon (gnagspår)Signalart1
JärpeNT, Fridlyst enl. 4 § Artskyddsförordningen, prioriterad art i Skogvårdslagen, Fågeldirektivet Bilaga I&II, Bernkonvention Bilaga III1
Tretåig hackspett (ringhack)NT, Fridlyst enl. 4 § Artskyddsförordningen, prioriterad art i Skogvårdslagen, Fågeldirektivet Bilaga I, Bernkonvention Bilaga II2
LavskrikaFridlyst enl. 4 § Artskyddsförordningen, prioriterad art i Skogvårdslagen, Fågeldirektivet, Bernkonvention Bilaga II1

Redan vid den särskilda inventeringen 1982-1984 av hänglavsbärande skogar noterades att hänglavsskogarnas avgränsning sammanfaller så gott som helt med gamla naturskogar.

Naturskogen på Biellovares västsluttning är en sådan hänglavsbärande, gammal artrik naturskog, viktig för rennäringen.

Dessutom håller den naturvärden av nyckelbiotopsklass.

FSC-certifierade, statliga Sveaskog, respektera samebyns nej till avverkning!

Vänligen,

Leif Lundberg, Maskaure sameby

Johanna Nilsson, verksamhetsutvecklare, Naturskyddsföreningen i Norrbotten

Marcus Lidström, ordf. Naturskyddsföreningen Norrbotten

Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen

P.S. Vi återkommer om Sveaskogs markförsäljningar.