FSC-certifierade Sveaskog har avverkningsanmält en nyckelbiotop, Strandberget. Foto: Björn Mildh.

Naturvårdare har ofta uppmärksammat att skyddsvärd naturskog kalavverkas och att mark körs sönder av FSC-certifierade bolag. FSC ska värna om ett hållbart skogsbruk men verkligheten är ofta en annan ute i skogen. Nu har FSC-standarden reviderats men är ändå inte hållbar, enligt föreningen Skydda Skogen. Standarden baseras fortfarande på kalavverkning och tillåter gödsling, bekämpningsmedel, främmande trädslag och markberedning.

Föreningen Skydda skogen har tyckt till om miljöcertifieringen Forest Stewardship Council, FSC. Flera av FSC-standardens kriterier och indikatorer är under all kritik, menar föreningen. Amanda Tas, styrelseledamot i Skydda Skogen säger:

– FSC är ingen miljöcertifiering utan en certifiering inriktad på skogsbruk. Så länge FSC-standarden baseras på kalhyggesbruk, monokulturer med gran och tall och främmande trädslag så är inte skogsbruket miljömässigt hållbart. Enligt forskare behöver minst 20 procent produktiv skogsmark skyddas för att bevara den biologiska mångfalden långsiktigt och övriga skogar behöver brukas med mer naturnära och kalhyggesfria metoder.

Läs hela artikeln på Natursidan.se