Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Hasselmushem i gammelskog förstört – misstänkt miljöbrott

Hasselmus. Foto: Marit Stigsdotter.

Oskarshamn Energi har röjt i en kraftledningsgata i Våneviks gammelskog i Oskarshamns kommun där ett känt hasselmus-bo finns. Nu har Länsstyrelsen anmält åtgärden till Polismyndigheten som ett misstänkt brott mot Artskyddsförordningen. 

Under vintern 2021 röjde Oskarshamn Energi under kraftledningsgatan i Våneviks gammelskog och tog bort all vegetation i form av sly, och buskar och träd togs bort. I ledningsgatan finns ett känt hasselmus-habitat sedan flera år tillbaka. Föreningen Våneviks gammelskog såg hasselmus-ungar där så sent som i september 2020. I oktober satte föreningen ut två holkar för att ge dessa hasselmöss möjlighet till övervintringsboplats. Vid ett återbesök i april 2021 var det buskskikt som hasselmus är helt beroende av helt borta vilket är förödande för artens existens i området.  

Hasselmusen är skyddad enligt EU:s Art-och habitatdirektiv och det är därigenom förbjudet att avsiktligt döda eller skada djuret, dess boplatser, övervintringsplatser och födosöksområden. Inga samråd eller dispenser har anmälts, sökts eller prövats för åtgärderna som är gjorda på platsen. 

Föreningen Våneviks gammelskog anmälde röjningen till Länsstyrelsen.

– Miljöbrott måste anmälas, annars får vi aldrig någon förändring. Att värna om den biologiska mångfalden måste vara ett gemensamt ansvar för alla oavsett verksamhet, säger Agneta Anderson, ordförande, Föreningen Våneviks gammelskog. 

Länsstyrelsen har nu anmält åtgärden till Polismyndigheten som ett misstänkt brott mot Artskyddsförordningen . Myndigheten skriver i ett beslut till Oskarshamn Energi att de har brustit i sitt ansvar att följa miljöbalkens och artskyddsförordningens regelverk. De skriver också att vid eventuella kommande åtgärder på platsen ska elbolaget anpassa arbetet för att minimera skada och samråda enligt 12 kap. 6 § miljöbalken. Om skada riskerar att uppstå ska elbolaget söka dispens från Artkyddsförordningen. 

Oskarshamn Energi ägs till lika delar av Oskarshamns kommun och Eon Sverige AB. Eon skriver på sin hemsida

Vi visar givetvis stor respekt för naturen och miljön i allmänhet. Vi utför röjningen med varsamhet och använder till exempel inga kemikalier. Självklart tar vi särskild hänsyn till naturreservat, områden med sällsynta djur och växter, samt andra områden med höga kulturvärden.” 

Oskarshamn Energi har meddelat via samtal att man ser fram mot att i höst ta en diskussion med Föreningen Våneviks gammelskog om det finns flera platser i ledningsgatorna som de behöver veta mera om. Representant för företaget beklagar det som hänt.

Kontakt: 

Agneta Anderson, ordförande, Föreningen Våneviks gammelskog, 

Artskyddsförordningen 

För att säkra den biologiska mångfalden inom EU:s medlemsländer listar EU:s art- och habitatdirektiv arter och naturtyper som behöver bevaras. I Sverige omfattas artskyddet av Artskyddsförordningen där vissa växter och djur är fridlysta. Det innebär att det är förbjudet att skada dem eller deras livsmiljö. Sverige har ett ansvar att se till att dessa arter uppnår gynsamm bevarandestatus vilket exempelvis kan ske genom skydd av dess livsmiljöer eller fridlysning.  

Om hasselmus

Hasselmusen lever i lövrika miljöer och ofta i miljöer med rikligt buskskikt, bryn och kantzoner, naturbetesmarker och igenväxningsmarker. Den äter till största delen vegetabilier i form av knoppar, skott, bär, frukter, ekollon och nötter. Under vintern går arten i vinterdvala.  

Fragmentering av landskapet innebär att miljöerna där hasselmusen kan leva är isolerade från varandra, vilket gör artens spridning mellan dessa isolerade öar svårare. Om dessa öar dessutom är små kan det leda till större risk för utdöende av de lokala populationerna. Om levnadsvillkoren blir förändrade i ett område i ett fragmenterat landskap, kan populationsstorleken snabbt minska och om migrationsförmågan är låg kan de helt dö ut.