Exempel på Sveaskogs avregistrerade nyckelbiotoper, här vid Gällsjöberget och Högvedsberget, Hälsingland. Foton: Elin Götmark och Helena Björnström

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist har JO anmälts av Per Gullstrand, hemmansägare och medlem i Skogsgruppen inom Oskarshamnsbygdens Fågelklubb. I anmälan kan man läsa att ”Herman Sundqvist har grovt åsidosatt sitt uppdrag som generaldirektör och har satt sig över Skogsvårdslagens portalparagraf om att miljö- och produktion skall väga lika tungt”.

Sedan Skogsstyrelsens rapport ”Skogsskötsel med nya möjligheter” släpptes förra veckan har kritiken mot Skogsstyrelsen växt. Rapporten har kritiserats för att vara en partsinlaga från skogsnäringen: Skogsproduktionen ska öka med 20%, bland annat genom intensivare skötsel, gödsling, dikning och främmande trädslag, vilket är tvärtemot klimatmål och mål om biologisk mångfald. Förra året lämnade naturvården kritiska remissvar gällande rapporten men dessa har knappt påverkat själva slutrapporten.

Den som har banat väg för denna utveckling, anses vara Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist. Skogsindustrins intressen tillgodoses men naturvård, klimat och biologisk mångfald hamnar i skymundan. I JO anmälan står det att Hermans agerande gör att Skogsstyrelsen inte längre är trovärdig som beskyddare av biologisk mångfald:

”Rapportens innehåll om att skogsproduktionen kan intensifieras med ur natursynpunkt helt förkastliga metoder har snabbt anammats av skogsnäringen som helt okritiskt ser ökade förtjänstmöjligheter. Denna utveckling genom gd Herman Sundqvists agerande gör att Skogsstyrelsen inte längre är trovärdig beskyddare av biologisk mångfald, nödvändig för planetens överlevnad. Denna roll måste då överlämnas till annan eller ny myndighet.”

Varningssignaler om Herman Sundqvists inställning till naturhänsyn kom redan under hans tid på Sveaskog. Då avregistrerades tusentals hektar nyckelbiotoper i tysthet. Sen har det fortsatt när han blev GD på Skogsstyrelsen, bland annat när han införde stopp för nyckelbiotopsinventeringar i nordvästra Sverige. Läs hela JO anmälan här.

Av Kristina Bäck