Iegelvárre, ett av de områden som skyddas. Foto: Frédéric Forsmark

 

Skydda Skogen har länge kämpat för att skydda det enorma skogsområdet Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun. Nu har en överenskommelse nåtts mellan markägaren och myndigheter där norra halvan av området skyddas. Tusentals hektar gammelskog i södra delen av området går dock en oviss framtid till mötes, och Skydda Skogen menar att det är viktigt att även de delarna får ett långsiktigt skydd.

11 skogsområden med sammanlagt mer än 10 000 hektar skog med höga naturvärden i Jokkmokks kommun ska skyddas. Det största av dem är den norra delen av det Karatj-Råvvåive, där ca 5700 hektar nu kommer att skyddas. Det är en glädjande delseger för Skydda Skogen, som har varit med och kämpat för detta område i över tio år.

– Det är helt fantastiskt att en av landets största oskyddade skogar äntligen får skydd! Det är viktigt att all kvarvarande gammelskog bevaras, för än idag huggs sådana här skogar, säger Daniel Rutschman från Skydda Skogen.

Det är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Naturvårdsverket och Jokkmokks Allmänning som har gjort en överenskommelse som omfattar 11 skogsområden. Det är mycket tack vare ideella krafter som dessa skogsområden blir skyddade. Förutom Skydda Skogen har Naturskyddsföreningen i Jokkmokk och i Norrbotten, Fältbiologerna och Steget före inventerat och kämpat för formellt skydd. Redan på 1980-talet var Steget Före och inventerade i Karatj-Råvvåive, och Skydda Skogen började kartlägga området hösten 2008.

– Delar av skogarna är i princip helt orörda eller med mycket få spår av brukande. Huvuddelen av området består av naturskogar med spår av äldre skogsbruk, men som inte påverkats av modernt skogsbruk. Hela området har höga naturvärden, med många rödlistade arter och signalarter, säger Linda Ellegaard Nordström från Skydda Skogen.

För närmare 6000 hektar skyddsvärd natur i södra delen av Karatj-Råvvåive fortsätter diskussionen mellan parterna om lämplig skyddsform under 2019. Skydda Skogen vill att även den södra delen skyddas som reservat, så att hela området får ett långsiktigt skydd.

– Ur ett landskapsperspektiv är det viktigt att området bevaras i sin helhet. Skogen ligger till stor del i ett unikt och väglöst gammelskogsområde alldeles vid fjällkanten. Att fortsätta exploatera området vore en skandal, säger Daniel Rutschman från Skydda Skogen.

Karatj-Råvvåive, 5 700 hektar skyddas nu. Foto: Frédéric Forsmark

Fakta Karatj-Råvvåive:

Karatj-Råvvåive är ett ca 13 000 hektar stort skogsområde ca fem mil väster om Jokkmokk. Stora delar av området är väglös fjällnära gammelskog. I området finns låga kalfjäll, urskogsklädda berg, utbredda klipphällar, hedar med flerhundraårig tallskog, stora myrmarker, bäckar och sjöar. Tuorpons sameby bedriver renskötsel i området, och gammelskogarna är viktiga renbetesmarker.

Karatj-Råvvåive gränsar i väst till naturreservatet Pärlälvdalens fjällurskog, och blir en naturlig utvidgning av en av Sveriges allra största urskogsområden. Området hyser mycket stor biologisk mångfald och har tack vare sin orördhet stora bevarandevärden. Omkring 1500 fynd av 85 olika rödlistade arter finns inrapporterade till Artdatabanken, bland andra tretåig hackspett, lappmes, skalbaggen reliktbock, ringlav, liten aspgelélav samt den starkt hotade urskogsporingen. Världsnaturfonden har tidigare utsett Karatj-Råvvåive till en skyddsvärd naturpärla. 

Karatj-Råvvåive ovanifrån. Foto: Mose Agestam

Karatj-Råvvåive. Foto: Mose Agestam