Applerumsåns strömmande vatten kan snart komma att omges av ett 1,3 kvadratkilometer stort industriområde. Foto: Nils-Erik Norrby.

Oskarshamns kommun vill exploatera 130 hektar skog, våtmarker och jordbruksmark för att anlägga ett industriområde. Kommunen har därför ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för att fylla ut våtmarker utmed Applerumsån, något vi trodde hörde till det förflutna. Man vill också släppa ut orenat dagvatten i ån som mynnar ut i Smältevik. Samtidigt finns ett vilande förslag till detaljplan för samma område. Skydda Skogen har under flera års tid försökt förmå kommunen att tänka om, utan resultat. Betongpolitiken rullar på som vanligt. Nu behöver vi ditt stöd för att anlita specialistkompetens (juridisk och annan) för att driva saken vidare i domstol.

Applerumsån ingår i ett vattensystem av insjöar och våtmarker med höga naturvärden där ån mynnar i havsviken Smältevik i Kalmarsund. Våtmarkerna som kommunen vill exploatera är bristfälligt inventerade och utgörs av svårtillgängliga sumpskogar och myrmarker omgivna av uddar och bergsryggar med äldre tallskog. Dessa är utpekade i Oskarshamns kommuns eget naturvårdsprogram samt i Länsstyrelsens naturvårdsplan. Området anses ha en rik flora med till exempel den sårbara strandviolen, ängsruta och hampflockel. Duvhök förekommer i området. Flodkräfta har observerats i Applerumsån senast 2011 men Oskarshamns kommun har valt att inte göra någon inventering för att ta reda på om arten finns kvar idag.

Applerumsån ströömar ut i Natura 2000 omrpdet Storö
Applerumsån och Smältevik strömmar ut i naturreservatet och Natura-2000 området Storö. Foto: Nils-Erik Norrby.

Smältevik är ett viktigt lekområde för hotade fiskarter

Länsstyrelsen i Kalmar län bedömer att Smältevik är ett av de artrikaste och mest skyddsvärda lekområdena för fisk i Kalmar län. Id och mört leker i Applerumsån. I Smältevik förekommer braxen, björkna, sutare, gärs, abborre, ål, sarv, gädda, vimma, lake, skrubbskädda, nors, flodnejonögon, mal och ruda. Det är också känt att vikens sund ut mot öppet hav är viktigt för sikens lek. Fågellivet i viken är rikt och havsörn observeras regelbundet. Allt vatten från Applerumsån och Smältevik strömmar ut i naturreservatet och Natura 2000-området Storö, även det känt för höga naturvärden. 

Hjälp oss anlita specialistkompetens för att överklaga mark- och miljödomstolens dom.

Sätt in valfritt belopp på Plusgiro: 504609-9 och skriv att beloppet avser ”Applerumsån”.

Du kan Swisha en gåva till 123 58 803 72. Ange även då ”Applerumsån”.

Mer om gåvor till föreningen.

Bli medlem i föreningen.

Applerumsån strömmar genom öppna våtmarker med en rik flora. Foto: Nils-Erik Norrby.

Vi behöver ditt stöd för att anlita en jurist

Mark- och miljödomstolen har prövat kommunens ansökan om vattenverksamhet. Skydda Skogen yrkade på avslag på ansökan, för att vi vill att skogen, våtmarkerna och jordbruksmarken bevaras. Vi anser att det finns lämpligare områden att anlägga industrimark på. Mark- och miljödomstolen avslog samtliga yrkanden från Skydda Skogen med motiveringen att föreningen inte anses berörd av planerad verksamhet, trots att vi har talerätt enligt Miljöbalken. Domstolen avslog också samtliga yrkanden från Viråns och Oskarshamnsbygdens vattenråd, som oroats över risken för utsläpp till ån och konsekvenser för fisken i Smältevik.   

Skydda Skogen har överklagat mark- och miljödomstolens dom men vi behöver specialistkompetens för att driva frågan vidare. Detta kräver resurser som Skydda Skogen som ideell förening inte har. Därför startar vi en kampanj med målet att samla in de medel som behövs för att kunna driva målet på ett framgångsrikt sätt. Alla bidrag är lika viktiga och vi är tacksamma för allt stöd vi kan få.  

Om du har frågor eller vill ha mer information är du välkommen att kontakta Nils-Erik Norrby, biolog och styrelsemedlem i Skydda Skogen, 072 525 1848, nils-erik@forshult.nu.

Våtmark i Äpplerumsån, Oskarshamns kommun.
Sumpskog utmed Applerumsån som kommer att fyllas ut om Oskarshamns kommun får som den vill. Foto: Nils-Erik Norrby.
Vid Djurhult sydväst om Oskarshamn finns utöver skogs- och våtmarker även ett jordbrukslandskap. Kommunen vill omvandla jordbruksmarken till ett industriområde. Foto: Nils-Erik Norrby 2021.

Varje vår leker ort och mört vid Applerumsåns mynning nedanför Norrgården. Se gärna Ulf Hultqvists inspelningar från våren 2021:

Se Nils-Erik Norrbys inspelning där id (Leuciscus idus) leker vid Applerumsåns mynning under våren 2021 här:

Klicka på denna länk för att se filmen.

Grusbottnarna vid Norrgården har under senare år rensats av ideella krafter för att det ska bli lättare för fisken att lägga sin rom i bottengruset.  Men nu vill Oskarshamns kommun släppa ut orenat dagvatten från 1,3 kvadratkilometer industrimark i ån.   

Comments (1)

  1. Pingback: Oskarshamns kommun vill fylla igen viktiga våtmarker! | FishEco

Comments are closed.