Pressmeddelande 2016-07-18

Föreningen Skydda Skogen har i juli inventerat på Holmen Skogs marker i Ströms Vattudal i Jämtland. Inventeringen är en uppföljning av en tidigare granskning och visar att bolaget fortfarande inte sköter sig – de har fortsatt avverkningsanmäla skyddsvärda skogar. Detta i ett läge där all gammal skog som vi har kvar i Sverige är ovärderlig om vi ska ha någon chans att bevara den biologiska mångfalden i skogen.

Sommaren 2014 inventerade Fältbiologerna avverkningsanmälda skogar på Holmen Skogs mark i Ströms Vattudal i Jämtland. De fann att många av dessa hade höga naturvärden.

– Skogsstyrelsen besökte områdena efteråt och klassade flera av dem som nyckelbiotoper, vilket bekräftade vår bedömning, säger Kerstin Månsson, som var med på den första inventeringen. Det är väldigt dåligt att Holmens egna inventerare inte bedömde att skogarna hade nyckelbiotopsklass!

Holmen fick en tillsägelse (mindre avvikelse) för att de brutit mot reglerna i miljömärkningen FSC genom att avverka skogar med höga naturvärden. Nu har föreningen Skydda Skogen gjort återbesök i samma trakter och inventerat skogar som Holmen avverkningsanmält efter att de fick tillsägelsen.

– Mycket av det Holmen vill hugga ner har höga naturvärden, säger Ellinor Delin, aktiv i Skydda Skogen, som varit med på årets inventering. Uppenbarligen har Holmen inte bättrat sig tillräckligt mycket, vilket är allvarligt. En gammal skog som avverkas går inte att ersätta igen på många hundra år.

Det moderna skogsbruket har omvandlat största delen av den svenska skogen från ett naturligt ekosystem med en blandning av trädarter, träd i olika åldrar och rikligt med döda och förmultnande träd till trädplantager med planterade tallar eller granar i samma ålder. I en naturlig skog finns det en väldig mångfald av djur och växter som alla har sin speciella plats att leva på. När skogen ersätts av ett kalhygge förstörs ekosystemet.

– Det är en sorglig syn att färdas längs vägarna i skogen, säger Ellinor Delin. Ofta hade vi inga problem att hitta till det avverkningsanmälda området eftersom det i princip var den enda skogen som stod kvar, kantad av hyggen och ungskogar.

Det är bara några få procent av Sveriges skogar som fortfarande är gamla naturskogar. I Ströms Vattudal, liksom i många andra fjällnära områden, finns det fortfarande kvar en hel del gammal naturskog eftersom det tidigare var svårt att avverka i den oländiga terrängen och att flotta ut virket. Också här är stora delar av skogen hårt sargad av skogsbruket men den skog som finns kvar är ofta väldigt fin.

– Detta är bara ett av många exempel på att den svenska skogsbruksmodellen inte fungerar, säger Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen, som också varit med på årets inventering. Flera av områdena vi besökte borde aldrig ha avverkningsanmälts av Holmen. Det svenska miljömålet Levande Skogar kan inte nås om gamla skogar med höga naturvärden fortsätter att avverkas – det finns inte mycket gammelskog kvar i Sverige och den vi har måste vi vara rädda om!

Presskontakt:
Elin Götmark, talesperson i Skydda Skogen (0706787423, elin.gotmark@fripost.org)
Ellinor Delin, aktiv i Skydda Skogen (0727200917, delin.ellinor@gmail.com)

P1040250