Pressmeddelande 2017-01-16

Enligt certifieraren DNV GL har Holmen Skog fått en allvarlig avvikelse från FSC-certifieringen. Avvikelsen lyder:
”Vid upprepade tillfällen har höga naturvärden missats i planeringen av trakter som ska slutavverkas. Ett par av dessa har konstaterats hålla nyckelbiotopklass. Detta har gjorts på Distrikt Örnsköldsvik i Strömsunds kommun.” Holmen har tre månader på sig att korrigera denna brist.

Skydda Skogen inventerade avverkningsanmälda skogar på Holmens marker i Strömsunds kommun sommaren 2016 och fann att flera av dem hade höga naturvärden. De klagomål som föreningen upprättade efter resan ligger till grund för DNV GL:s beslut.

Det bygger också vidare på inventeringar i samma område som Fältbiologerna gjorde 2014, där det visade sig att Holmen hade avverkningsanmält flera skogar med nyckelbiotopskvalitet. Fältbiologernas klagomål till DNV GL resulterade den gången i att Holmen ansågs ha gjort en mindre avvikelse från FSC-kriterierna.

Nu hoppas Skydda Skogen att Holmen förbättrar sina naturvärdesbedömningar, så att inga fler skogar med höga naturvärden riskerar att avverkas. Sverige är långt ifrån att ha skyddat så mycket skog som krävs för att bevara den biologiska mångfalden i skogen. Om vi ska kunna nå de nationella miljömålen och FN:s Aichimål har vi inte råd att förlora en enda av de få skogar med höga naturvärden som fortfarande finns kvar.

Presskontakt: Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen, 0706787423, elin.gotmark (at) fripost.org