Det FSC-certifierade skogsbolaget SCA planerar åter igen att avverka en skog med höga naturvärden. Denna gång rör det sig om en hänglavsrik blandbarrskog i Edsele i Sollefteå kommun med nära 40 naturvårdsarter varav 19 rödlistade arter. Näsåker Skogsgrupp och Skogsvärn i Skogsnäs har skickat in ett FSC-klagomål och begär att avverkningsanmälan dras tillbaka.

Den avverkningsanmälda naturskogen är hänglavsrik med god förekomst av den nära hotade garnlaven (NT) vid Björnbäcken i Sollefteå kommun. Foto: Privat.

SCA planerar att avverka totalt ca 12 hektar skog fördelat på sex avverkningsanmälningar vid Björnbäcken norr om Gässjö i Edsele i Sollefteå kommun. Naturskogen utgörs av en äldre hänglavsrik blandbarrskog i kuperad och omväxlande terräng. De nära hotade arterna garnlav (NT) och lunglav (NT) finns rikligt i området och indikerar att luftfuktigheten är hög. Även grov gammal brandpåverkad död ved finns rikligt i området. De sårbara vedsvamparna fläckporing (VU) och gräddporing (VU) växer på grova tallågor.

– Vi är djupt bekymrade över hur SCA fortsätter att avverkningsanmäla kontinuitetsskog med väldigt höga naturvärden. Sådana här skogar ska undantas helt från skogsbruk och andra typer av skogsbruksåtgärder. Detta är ytterligare ett klockrent bevis på att SCA verkligen inte har några skrupler, säger Kim Hultgren från Skogsvärn Skogsnäs.

SCA bedriver aktivt skogsbruk i Västernorrland och Jämtland. Under det senaste året har Näsåker Skogsgrupp, Skogsvärn Skogsnäs och Skydda Skogen uppmärksammat ett flertal avverkningsanmälda naturskogar med höga naturvärden som är planerade för avverkning av SCA.

I det avverkningsanmälda skogsområdet vid Björnbäcken växer den fridlysta och sårbara orkiden knärot (VU) spridd i området. Knärot är beroende av hög och jämn luftfuktighet i gamla, ostörda skogsmiljöer och är känslig för snabba förändringar av ljus- och vindförhållanden. På grund av ett alltför intensivt skogsbruk har den minskat med 40 % under de senaste 60 åren. SLU Artdatabanken rekommenderar reservatsbildning eller biotopskydd för rika förekomster av knärot.

Den fridlysta och sårbara orkidén knärot (VU) växer spridd i den avverkningsanmälda naturskogen vid Björnbäcken i Sollefteå kommun.

Även den nära hotade tretåiga hackspetten (NT) har revir i det avverkningsanmälda skogsområdet. Arten har stora arealkrav – vintertid behöver den tretåiga hackspetten minst 100 hektar äldre skog för att kunna reproducera sig.

– Vi kräver i och med vårt FSC-klagomål att SCA drar tillbaka sina avverkningsplaner helt i området, säger Kim Hultgren från Skogsvärn Skogsnäs.

Kontakt

Kim Hultgren, Skogsvärn Skogsnäs, hultgren.kim(@)gmail.com

Läs mer om fler hotade eller avverkade SCA-naturskogar i Västernorrland och Jämtland här:

P4 Västernorrland (2023-07-11): Avverkade 300 år gammal skog – SCA kritiseras: ”Ett skräckexempel”

FSC-certifierade SCA har kalavverkat skog med mycket höga naturvärden- ett brott mot FSC, miljöbalken och artskyddsförordningen

SCA planerar avverka nyckelbiotop med 90-tal naturvårdsarter

SCA planerar avverka skog med rödlistade arter: ”Obegripligt!”

Högberget i Sollefteå kommun – gammal barrnaturskog avverkningsanmäld av SCA

SCA avverkningsanmälde och avverkade naturskog som skogsbolaget tidigare lovat spara för naturvården