I Skydda Skogens upprop Swedish Forest Vision är över 260 forskare, över 60 miljöorganisationer och samiska föreningar eniga om att skogar med höga naturvärden måste skyddas. Forskarna framförde till Sveriges regering och parlament att skogsbruk måste vara naturnära. De gjorde det genom att underteckna Skydda Skogens upprop om att skydda EU:s sista naturskogar i norr. Forskarna uppmanade i uppropet EU-kommissionen att lagstifta till skydd av natur och ekologiska system. Med en sådan lagstiftning kan länder bättre bekämpa klimatförändringarnas verkningar. Uppropet överlämnades till regeringen i september i år.

Tallnaturskog i Muddus nationalpark. Foto: Privat.

TallnnForskarna stödjer i uppropet kravet att sluta hugga ner skogar med höga naturvärden och kravet att restaurera skogar. Restaureringen ska ske enligt EU:s art och habitatdirektiv och enligt det ramverk som den internationella konventionen om biologisk mångfald, CBD, satt upp för år 2030. Målet är att bevara de skyddsvärda skogarna och återställa dem som är skadade. Ett friskt ekosystem är villkoret för ett gott samhället. Den artrikedom som lever i urskogar och gammelskogar är avgörande för ett friskt ekosystem. 2024 införs ett väntansavtal vilket innebär att markägare får ersättning av Naturvårdsverket i väntan på att ett områdesskydd bildas på deras mark. 

Den fantastiska arttrikedomen har utvecklats på jorden under miljontals år av evolution och största delen av den, som de små encelliga organismerna i jorden, är osynlig för ögat men en nödvändig del i det naturliga systemet.

Det kol som lagrats i träden och deras rotsystem i en gammal skog finns kvar i träden och i marken om träden inte huggs ner och träden fortsätter att ta upp kol. Ett naturnära skogsbruk gynnar artrikedomen och ekosystemen på, i och ovan jord. Därigenom blir ekosystemen mer motståndskraftiga mot klimatförändringar och lagrar kol. Det gynnar hela landskapet, som är beroende av att de olika arterna kan röra sig i landskapet mellan olika platser, inte överallt stängas in av olika slags barriärer, som vägar och byggnation. Först då uppstår en fungerande grön infrastruktur. Då förser ekosystemen fortsatt människan med virke, bär, kött, vatten- och luftrening, insektspollinering och möjligheten att upptäcka och förundras över naturen.

Grannaturskog i Kalix kommun. Foto: Privat.

God Jul!

önskar

Skydda Skogen

EU:s art- och habitatdirektiv här

CBD. Forest Resilience, biodiversity and Climate Change här

EU. Questions and Answers on Nature Restoration Law: restoring ecosystems for people, climate and planet här

Roots and Associated Fungi Drive Long-Term Carbon Sequestration in Boreal Forest här

EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 här